Personel Alımı

Ankara İlinde İkamet Edenler! Bir Çok Alanda Personel Alımı Yapılacak!

Ankara ilinde iş arayanlara güzel haber verildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ‘nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre büro personeli, temizlik görevlisi, güvenlik gibi alanlarda personel alımı yapılacağı ifade edildi. Açıklamaya göre KPSS şartı bulunan ve 35 yaş sınırının altında olan adayların başvurabileceği ilana 15 gün içinde başvurular kabul edilecek. İşte genel şartlar…

Genel Şartlar

Anlara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin ilk şartı Türk vatandaşı olmak.

Ardından 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 ve
sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu başvuracaklar için herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kiloyu gösterir belge ile belgelemek (Erkek aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 167 cm den kısa olmaması. Kilo alt sınırı 58 kg az, 78 kg çok olmamak. Kadın aday için; çıplak ayak ile ölçülen boyunun 162 cm den kısa olmaması.
Kilo alt sınırı 54 kg az, 73 kg çok olmamak )

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak” şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda
bulunamayacaktır.

İlgili Makaleler