Personel Alımı

Belediye KPSS 60 puanla zabıta alımı yapacak!

Bayburt Demirözü Belediye Başkanlığı KPSS 60 puanla zabıta memuru alımı yapacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ayrıca B sınıfı ehliyete de sahip olması gerekiyor. İşte belediyede zabıta memuru olmak isteyenler için ilan detayları

Bayburt Demirözü Belediye Başkanlığı KPSS en az 60 puana sahip olan ve lisans diplomasına sahip olanlar arasından zabıta memuru alımı yapacak. Boş kadrolara açıktan atama yoluyla alım yapacak olan belediye başvuruda bulunacak adayların B sınıfı ehliyete sahip olması gerektiğini bildirdi. İlanda verilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru işlemlerini 20 Ağustos 2020 ile 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında tamamlayabilirler.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)Türk vatandaşı olmak.

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında; Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin (www.demirozu.bel.tr) internet adresinden temin edilebilecektir.) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a. Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı yada noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/08/2020’den 25/08/2020 günü (mesai günlerinde saat 08:00-12:00/13:00-17: 00 arasında) Esentepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:1 Demirözü/BAYBURT adresinde bulunan Demirözü Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında bulunan Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN TAM METNİ İÇİNTIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler