Kamu HaberleriPersonel Alımı

Belediye Yeni Bir İlan Yayınladı! 75 Zabıta Memuru Alımı Yapılacak!

Diyarbakır ilinde ikamet eden ve iş arayan vatandaşlar için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Belediye de iş arayanlar için 75 Zabıta memuru alımı yapılacak. Kadın ya da erkek fark etmeksizin KPSS sınavından en az 70 puan alma şartı bulunuyor. 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında başvuruları kabul edecek olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta memuru alım şartları nelerdir?

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan  edilen  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların  657  sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
●  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
●  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli
bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

● İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
●  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak,  1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
●  13/10/1983  tarihli  ve 2918  sayılı  Karayolları  Trafik Kanunu hükümlerince verilen  ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
●   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İlgili Makaleler