Personel Alımı

Bu Alanlarda İş Arayanlar! Kamu Kurumu Alım Şartlarını Açıkladı!

Temizlik ve güvenlik alanlarında personel arayan binlerce personel adayı için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi olarak yayınlanan ilana göre  Antalya’da bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Büro Personeli, Teknisyen, Destek Personeli, Koruma Güvenlik Görevlisi alanlarında personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi alım şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak,

Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları
gerekmektedir.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu
olmak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir.

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin
tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmadığını
belgelendirmek.

İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı
Üniversite onaylı, ilgili sertifikalara sahip olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavından KPSS (B) grubu alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden
belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

İlgili Makaleler