Personel Alımı

Çanakkale Belediyesi Yeni İşe Alım İlanı! 12 Memur İlk Defa Atanacak!

Çanakkale Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 12 İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapacağını duyurması üzerine iş arayan vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya başladı.  23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvuruları kabul edecek olan Çanakkale Belediye Başkanlığı, en önemli şart olarak KPSS sınavından gerekli puanı almış olmanın alımlarda geçerli olacağını duyurdu.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, •  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle,  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
•  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
•  İlan  edilen  itfaiye  eri  ve  zabıta  memuru  kadroları  için,  mezun  olunan  okul  itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak  kadroların  karşısındaki  puan  türlerinden,  belirtilen asgari  KPSS  puanını almış olmak,
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliği’nin  13/A  maddesi  ve  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği’nin  15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu  arasında (+,-)  10  kilogramdan  fazla  fark olmaması.  Boy  ve  kilo  tespitleri  belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
•  13.10.1983  tarihli  ve  2918  sayılı  Karayolları  Trafik  Kanunu  hükümlerince  verilen  ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İlgili Makaleler