Önemli Başlıklar

Çırak ve stajyerlerin, staj sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkında kanun teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından TBMM’ne; Çırak ve stajyerlerin, staj sürelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkında kanun teklifi verildi. Verilen teklifte şu ifadelere yer verildi;

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz ve gerekçesi ilişkide sunulmuştur.

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 maddesi B bendine göre 5 Haziran 1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır.

5510 Sayılı Kanunun sigortalılığın başlangıcı başlıklı 7. maddesine göre de Sigorta Hak Ve Yükümlülükleri 4. maddenin 1. Fıkrasının A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır.

Ancak 5510 sayılı kanunun 38. maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler, çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır.

‘’Meslek Lisesi memleket meselesi’’ diyerek kampanyalar başlatıldığı hatırlanır ise, 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre, meslek liselerinde okuyanlar eğitimleri ile ilgili alanlarda staj eğitimi almak durumundadırlar. Bütün aşamaları kamu idaresinin gözetiminde gerçekleşen staj eğitiminde, sigortalı olmak zorunluluk iken, bunun emeklilik hesabına katılmıyor olması apaçık bir hak ihlalidir.

Er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen süreleri sigortalı olmaksızın, doktora öğrenimini veya Tıpta Uzmanlık için yurt dışında veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri sigortalı olmaksızın, avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri gibi sürelerde daha önceden sigortalılık süresi aranmadan borçlanma yapabilmekte ve sigortalılık başlangıçları da borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürüle bilmektedir.

Ancak çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışan emekçiler bu uygulamadan faydalanamamaktadır. Ama bu durum anayasanın ‘’eşitlik ilkesine’’ açıkça aykırıdır. Bu aykırılık nedeniyle çırak ve stajyer öğrenci olarak çalıştırılan emekçiler mağdur edilmektedir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunun gerektiği değişiklik yapılarak, uygulamadaki eşitsizlik ve haksızlık giderilmelidir. Bir işyerinde fiilen çalışan çıraklar ve stajyerler için, çalıştıkları süreler zarfınca, sınırlı olmak kaydıyla borçlanma hakkı sağlanmalıdır.

Çırak, bursiyer ve stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için borçlanma hakkı verilmesi ve sigortalılık başlangıç tarihinin uzun vadeli, sigorta kolları uygulamasında, çırak olarak çalışmaya veya kısaca başlanılan tarih olarak esas alınması öngörülmektedir. Böylece hem Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ek gelir hem de aktüerya dengesine katkı sağlayacak bir düzenleme yapılmış olacaktır. Çıraklık ve staj dönemlerindeki çalışmaların prim gün sayısı hesabında dikkate alınması, bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi ve mesleki eğitimin özendirilmesi amaçlanmaktadır.

31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’inci maddesinin 1. Fıkrasına, aşağıdaki Bent ilave edilmiş ve 4. fıkrasının A Bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun da belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 46’ıncı maddesine tabi olarak, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj sureleri.

Bir fıkranın a, b, d, e, f, g, j ve k bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4’üncü maddesinin 1. Fıkrasının ilgili bendine göre;

Kanun teklifini görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler