Personel Alımı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Personel Alımı İlanları!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi sitesi yeni iş ilanları yayımladı. Öncelikle bu platform, kamuda istihdam edecek adayların süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlıyor. İşte iş arayan vatandaşların merakla beklediği iş aynı zamanda sınav ilanları haberimizde…

 1.  Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü – Ticaret Uzman Yardımcılığı Personel Alımı Giriş Sınav İlanı

  Sınav başvuruları 14.06.2021-23.06.2021 tarihleri arasında ve Kariyer Kapısı online sitesi üzerinden olacak.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin  belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinden mezun olmak (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekiyor.
ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacak. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.

c.   SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınava, belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Ayrıca çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav, adayların;
a)  Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)  Genel yetenek ve genel kültürü,
e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar,  giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Açılan Alanlar
 • iktisat
 • kamu yönetimi
 • hukuk
 • uluslararası ilişkiler
 • işletme
 • endüstri mühendisliği
 • istatistik
 • maliye
 • uluslararası ticaret ve lojistik
2. Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı-İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü Personel Alımı Giriş Sınavı

 

Başvurular 15/06/2021 – 16/07/2021 tarihleri arasında ve online site üzerinden gerçekleştirilecek.

SEÇME – GİRİŞ SINAVI ESASLARI

 

Seçme ve Giriş sınavı sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

Giriş Sınavı (Açıktan istihdam edilecek personel); Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır.

Seçme sınavı (Aylıksız izinli veya geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli) ise Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, Birimin insan kaynakları planlamasına uyan ve MFİB Personel Yönetmeliğinde sayılan şartları taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

Başvurusu kabul edilip seçme/giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde duyurulacak olup adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları ayrıca göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu bağlamda bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ayrıca ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınav Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, sınavda uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilir.

Sınavda genel hatlarıyla;

– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
– Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
– Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
– Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak olup, bu alanların dışına çıkmak da mümkün.

Giriş Sınavında başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

Seçme sınavda başarılı bulunan kamu personelinin listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından gerekli muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

Açılan Alanlar
 • Bilgi teknolojileri Yöneticisi
 • Uzman personel alımı ilanı (I. grup hukuk)
 • (II. grup matematik, istatistik)
 • (III. grup iktisat, maliye ve ekonomi)
 • (IV. çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri)
 • (V. grup mühendislik programı)
 • (VI. grup bilgisayar mühendisliği, sistem mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği)
 • ( VII. grup iletişim fakültelerinin ilanda belirtilen bölümleri)
 • (VIII. grup biyoloji, kimya)
3. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Sürekli İşçi Alımı

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14/06/2021 -18/06/2021 tarihleri arasında ve çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Temizlik Görevlisi Personel Alımı Boş Kadrolar ve İller

Ağrı: 15
Ankara: 20
Antalya: 10
Aydın: 10
Balıkesir: 12
Bursa: 10
Çanakkale: 10
Çankırı: 30
Erzurum: 15
Iğdır: 15
İstanbul: 30
Kocaeli: 12
Kütahya: 18
Niğde: 18

 

1) GENEL ŞARTLAR

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2-Bunun yanında ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4-İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

Ayrıca;

6-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
7-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
9-İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul etmeyeceğiz.
11-Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan -sınav sürecinin her aşamasında Genel Müdürlükçe sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edeceğiz.

2) ÖZEL ŞARTLAR
1-En az ilköğretim en fazla lise mezunu olmak,
2-İlan tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,
3-İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak,
4-Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
5-İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

Detaylar ve başvuru için tıklayın…

İlgili Makaleler