İşkur İş İlanlarıPersonel Alımı

Cumhurbaşkanlığına KPSS şartsız en az ortaöğretim ve önlisans mezunu personel alımı yapılacak!

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere KPSS şartsız en az ortaöğretim ve önlisans mezunu personel alımı yapılacak! İlan detaylarına göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 temizlik personeli ve 5 adet bakım onarım hizmetleri görevlisi olmak üzere 25 adet personel alımı yapılacak. Peki, personel alımı için istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye nasıl ve hangi tarihler arasında yapılacak? İşte, tüm detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre; Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere aşağıda gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla yirmi beş (25) Sürekli personel alınacaktır.

Personel alımları KPSS şartsız olacaktır. Cumhurbaşkanlığı personel alımı ile ilgili yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN

En Az Ortaöğretim mezunu 10 adet koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.
İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak.
Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya belge için ilgili kuruluşa başvuru yapmış olmak.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İÇİN

En Az Ortaöğretim mezunu 10 adet temizlik personeli alımı yapılacaktır.
İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak

BAKIM ONARIM HİZMETLERİ GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN

İlan tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış 5 adet bakım onarım elemanı alımı yapılacaktır.

1 – Üniversitelerin 2 yıllık önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokullarının Makine ve Metal Teknolojileri Bölümlerinden mezun olmak Veya üniversitelerin; Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

2 – Üniversitelerin 2 yıllık önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokullarının Elektrik, Enerji, Elektronik ve Otomasyon Bölümlerinden mezun olmak. Veya üniversitelerin; Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

3 – -Üniversitelerin 2 yıllık önlisans eğitimi veren Meslek Yüksekokullarının İnşaat Bölümlerinden mezun olmak Veya üniversitelerin; İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ve İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Özel hayata ve özel hayatın gizliliğine, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hükümlü olmamak ve bu suçlardan hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Erkek adayların; askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlanın yayınlandığı gün itibariyle Ankara’ da ikamet etmek.

Koruma ve güvenlik görevlisi meslek koluna başvuru yapan adaylar için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartları taşımış olmak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak veya belge almak için ilgili kuruluşa başvuru yapmış olmak (süresi dolan belgeler kabul edilmez.)

BAŞVURU BELGELERİ

Adayların aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri zorunludur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler ve haklarında işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru formu

Diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge sureti (E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir)

Ek-1 tabloda başvurulan pozisyonun karşısında gösterilen özel nitelik şartlarına ilişkin belgeler.

5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri Başvuru Formunda olacaktır.)

İkametgah belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).

Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınacaktır).

Koruma Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikası veya çalışma belgesi.

İş deneyimi varsa SGK hizmet dökümü.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, 09 Ekim 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) yapılacaktır. 09.10.2020 Cuma günü mesai saati bitiminden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.

MÜLAKAT

Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adayların mülakat tarihleri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile Merkez Müdürlüğümüzün (http://www.dosim.gov.tr ) internet siteleri üzerinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Mülakatta adaylar; genel olarak “Temsil”, “Genel Kültür”, “Kavrama”, “Muhakeme ve Konuşma Yetenekleri”, “Tutum ve Davranışlar” yönünden ve başvurulan pozisyon için ayrıca belirlenen ve Ek-1 tabloda yer alan özel şartlarda belirtilen hususlar yönünden mülakat komisyonunca değerlendirilir.

Mülakatta adaylara, komisyon üyelerinin her biri tarafından yüz tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması mülakat puanını teşkil eder. Mülakatta başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması şarttır.

Başarı sıralaması en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılır. Puan sıralamasına göre yeteri kadar yedek de belirlenir. Başarılı olanlar (http://www.dosim.gov.tr ) adresinde yayınlanır ve ayrıca yazılı olarak bildirilir.

DİĞER HUSUSLAR

İşe alınacakların deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir.
Her bir aday yalnızca bir pozisyona başvurabilir. Çoklu başvurular kabul edilmeyecek, bir adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
İtirazlar, mülakat sonuçlarının açıklanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne yapılabilecektir.

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler