Önemli Başlıklar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1.250 dizüstü bilgisayar alım ihalesi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü dizüstü (laptop) bilgisayar alımı için 10 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de ihale ilanı yayınladı. Bilgisayar ihalesi ile ilgili yayınlanan ilanda şu bilgilere yer verildi;

1250 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 1250 adet Dizüstü Bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir.

İHALE ŞARTLARI

1-İhale evrakı bedellidir.

-İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

-Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır.

-İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3-Teklifler, 15/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5-Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 10326/1-1

İlgili Makaleler