Önemli Başlıklar

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü alım ihalesi

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 10 Aralık 2020 tarihi Resmi Gazete’de Koruyucu tulum ve koruyucu önlük alım ihalesi yayınlandı. İhale ile ilgili şu bilgilere yer verildi;

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Üniversite Hastaneleri ihtiyacı “Koruyucu Tulum ve Koruyucu Önlük”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

İHALE EVRAKI BEDELLİDİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (Ekli Liste) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 – Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır.

İç Zarfta Yalnızca Teklif Edilen Fiyatın Yazılı Olduğu Teklif Mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 – Teklifler, 15.12.2020 günü, en geç saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 – İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir.

5 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanunundan istisna olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

 

 

İlgili Makaleler