Ekonomi

Elektrik ve Doğalgaz Faturalarını Devlet Ödeyecek ! Hangi Durumlar İçin Geçerli?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çok önemli bir karar alındı. Bu karara göre elektrik ve doğalgaz faturalarında afet ertelemesinde gecikme maliyeti Bakanlık tarafından karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu yönetmelik 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu yönetmelik kapsamında afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile bu bedeller finansman maliyeti gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Bakanlık bütçesinden karşılanacak.

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞ EDİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından erteleme kapsamında yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler yapılacak. Bu analizler Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ edecek.

Yönetmeliğe göre Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK’ye iletecek. Ayrıca finansman maliyetleri, ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek.

Konu ile ilgili olarak Yönetmeliğin maddeleri ise şöyle:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, umumi hayata müessir afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

c) Gecikme zammı: 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında belirlenen, tüketicilere/kullanıcılara tahakkuk eden fatura ödemelerinin gecikmesinde uygulanan gecikme zammını,

ç) Şirket: Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kapsam dahilindeki tüketicilere elektrik ve/veya doğal gaz tedarik eden tüzel kişiyi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kapsamın Belirlenmesi ve Uygulamaya İlişkin Hususlar

Kapsamın belirlenmesi ve uygulama

MADDE 5 – (1) Umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine yönelik kapsam, süre ve ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Bakanlık tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşüne sunulur. Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra ertelemeye yönelik kapsam ve süre 7269 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi kapsamında belirlenir.

(2) EPDK, Bakanlık tarafından bildirilen finansman maliyetine yönelik uygulama esaslarını şirketlere tebliğ eder.

(3) Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, takip eden ayın ilk 5 iş günü içerisinde EPDK’ya iletir. Başvuru ekinde talebi tevsik eden bilgi ve belgeler yer alır. EPDK, Şirketlerden ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

(4) Finansman maliyetleri hiçbir şekilde ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemez.

(5) İlgili aya ait oluşan finansman maliyetleri, Şirketin başvurusundan itibaren 7 iş günü içerisinde EPDK tarafından hesaplanarak ilgili Şirketin banka hesap bilgileri ile birlikte Bakanlığa gönderilir. EPDK’nın ilgili Şirketten ilave bilgi ve belge istemesi halinde, bu fıkradaki süre istenen bilgi ve belgelerin sunulmasından itibaren başlar.

(6) Bakanlık, finansman maliyeti tutarlarını EPDK tarafından yapılan bildirimi müteakip 5 iş günü içerisinde ilgili Şirketlerin hesabına aktarır.

(7) Finansman maliyeti hesaplamalarına esas değerler ile uygulama dönemi içerisinde gerçekleşen değerler arasında oluşan fark tutarlar, EPDK tarafından Bakanlığa yapılacak finansman maliyeti ödeme bildirimlerinde dikkate alınır.

(8) Bakanlık ile ilgili Şirket arasında gerçekleşen ödeme ve geri ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler, Bakanlık tarafından EPDK’ya bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler