Personel Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığına lisans mezunu 25 personel alınacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 08 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, gençlik ve spor uzman yardımcılığı kadrosuna lisans mezunu öğrenim düzeylerinden toplam 25 adet personel alımı yapacak. Adaylar, Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak olan yarışma sınavı ile belirlenecek.

PERSONEL ALIM İLANI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

YARIŞMA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

6- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08 Şubat 2021 (10.00) – 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2- Adaylar Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4- basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

8- Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

9- İlan edilen kontenjanlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı kontenjan gruplarından sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2- Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),

3- KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu sureti

4- Yazılı özgeçmiş,

5- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali olmadığına, adli sicil kaydı bulunmadığına, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı. (Yazılı beyana ilişkin hususlar dilekçe şeklinde yazılarak adaylar tarafından imzalanacak ve sisteme yüklenecektir.)

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

1- Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2- Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Başarı puanı 70’tir.

3- 2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağırılacaktır.

4- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla her bir grup için en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, atama yapılacak kontenjan sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağırılacaktır.

5- Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecektir. Genel kültür ve genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için ayrı ayrı sorulacaktır.

6- Yazılı sınavın Bakanlığımızca yapılması veya başka bir kurum/kuruluşa yaptırılması halinde yazılı sınava dair kılavuz Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ayrıca yayımlanacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Resmi ilanı için tıklayınız

İlgili Makaleler