Gündem

Gündeme oturan İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili önemli gelişme!

Türkiye’nin gündemine oturan İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili olarak çok önemli bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu arasında büyük bir tartışmaya neden olan üniversitenin yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısında  İstanbul Şehir Üniversitesi yönetmeliği yayınlandı.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GÜNDEME OTURDU

Yayınlanan yönetmelikte, “Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek altı üye ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.” ifadeleri yer aldı.

İşte o yönetmelik:

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Siyaset Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Şehir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacı, farklı disiplinler içinde devam edegelen İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmalarını takip etmek; bu alanlarda disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek; bu alanın tarihsel ve güncel boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri yapmak, akademik toplantılar tasarlamak.

b) İslam Siyaset Düşüncesi alanında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için altyapı kurmak.

c) İslam Siyaset Düşüncesi sahasında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmalarına dayalı olarak müfredat geliştirmek, dersler tasarlamak.

b) İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları literatürünü takip etmek ve ilgili eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak.

c) İslam Siyaset Düşüncesi Araştırmaları alanında veri tabanları oluşturmak.

ç) Siyaset düşüncesinin tarihsel boyutlarına dair yeni araştırmalar tasarlamak ve uygulamak.

d)  Osmanlı ahlak ve siyaset düşüncesine dair nitelikli çalışmalar yapmak.

e) Batı ve diğer medeniyet birikimleriyle mukayeseli çalışmalar yapmak.

f) Merkezin ilgi alanı içindeki konularda yüksek lisans ve doktora araştırmalarını teşvik etmek ve Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile bu alanlarda iş birlikleri yapmak.

g) Alanın ulusal-uluslararası ve tarihsel-güncel boyutlarına dair yerel ve uluslararası konferans, seminer, panel, sempozyum, kongre, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.

ğ) Türkiye’nin birikimini ortaya çıkartmak amacıyla siyaset düşüncesi alanında devam eden teorik ve metodolojik sorunlara ilişkin üst düzey ulusal bilim ve yönetim kurumlarının bilgi politikası kararlarıyla (TÜBİTAK, YÖK, MEB, TÜBA, Türkiye Yazma Eserler Kurumu) uyumlu şekilde projelendirilebilecek araştırma faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilecek altı üye ve Müdür olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversitenin içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en fazla on üye ile Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, iş birliklerini sağlamak.

c) Her altı ayda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar öncelikle Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin tabi olacağı mali konulara ilişkin esaslar Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir