Personel Alımı

Güvenlik Görevlisi Adayları Dikkat! İŞKUR Aracılığıyla Personel Alımı Başladı!

Güvenlik görevlisi olmak isteyen vatandaşlar için resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İŞKUR aracılığıyla bünyesine 24 güvenlik görevlisi alınacak. Başvurmak isteyen adayların 17 aralık 2021 tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın genel şartları…

 

BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.
4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,
fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu
veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.
5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.
6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek.
8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu
bulunmamak.
11. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Kontenjan dağılım tablosunun 1. sırasında
yer alan İstanbul Koşuyolu Yerleşkesine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış
olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. (Kimlik
geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) (Silahlı
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Kontenjan dağılım tablosunun 2. sırasında yer
alan Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Silahlı) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartına sahip
olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması
gerekmektedir.)
12.Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde
karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuruya yapılacak ilde ilan tarihi
itibarıyla ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)
13.En az ortaöğretim mezunu olmak.
14.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
15.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

İlgili Makaleler