Kamu HaberleriPersonel Alımı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Personel Alımı Başladı! Başvuru Şartları…

İş arayan vatandaşlar için kamu kurum ve kuruluşları personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son olarak hakimler ve savcılar kurulu yayınlanan ilana göre 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak sözlü ve yazılı sınavla 10 personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021 olup başvurular resmi internet sitesinden alınacak. Başvuru şartları nelerdir?

Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim
mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün
almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü,
adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet
meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun
olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da
bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans
mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.
10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlgili Makaleler