Personel Alımı

Hastanede görevlendirmek üzere farklı mesleklerden 250 personel alımı yapılacak!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 250 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Farklı meslek dallarından yapılacak alımlara başvuru yapabilmek için 2018 KPSS puanına sahip olmak gerekiyor. Peki, üniversite hangi kadrolar için alım yapacak? Başvuru tarihleri ne zaman? İlan detayları haberimizde…

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, hemşire, ebe, laborant, eczacı, röntgen teknisyeni, biyolog, diğer sağlık personeli ve sağlık teknikeri kadrolarında personel alımı yapacak. En az önlisans ve lisans mezunlarının başvuru yapabileceği kadro için adayların 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması gerekiyor. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10 Ağustos 2020 (saat 08:00’den) – 24.08.2020 (saat: 17:00 ‘a kadar) başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru işlemleri hastaneilan.selcuk.edu.tr sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

 

GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir  yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar
dahi atamaları yapılmayacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak
ve belgelendirmek.

2. Önlisans ve Lisans mezunlarının 2018 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.

5. Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca
incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 2
(iki) adaydan fazla olması halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda
çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz
http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş
vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3. Diploma Fotokopisi ve/veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (Yükseköğrenim (önlisans ve
lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak barkodlu mezuniyet belgesi)

4. Adli Sicil Kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan Barkodlu Belge olacaktır.)

5. Önlisans ve Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) sınavına girmiş olduğunu gösterir
belge. (KPSS sonuç belgesi)

6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen
unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)

7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964)
Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik
durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da
beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edileceği hususu önemle duyurulur.

ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir. Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 10.08.2020 (saat 08:00’den) – 24.08.2020 (saat: 17:00 ‘a
kadar)

Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde
alınacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler