Ekonomi

Hastanede istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Farklı kadrolar için yapılacak alımlarda KPSS puanı esas alınacak. Başvuru şartları ve ilan detayları haberimizde…

Kamu kurumunda çalışmak isteyen vatandaşlara güzel haber Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden geldi. Üniversite hastanede görevlendirilmek üzere 190 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar hemşire, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, diğer sağlık personeli, laborant, ebe, eczacı, biyolog, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist kadroları için yapılacak. Resmi Gazete’de 27 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan ilana başvurular ise 10 Ağustos 2020 tarihine kadar kabul edilecek.

TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında başvuraya gelen adayların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayanların müracaatları alınmayacaktır.

 İstenilen Belgeler;

Başvuru Formu (Başvvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)

1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.

Askerlik Durum Belgesi,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

(Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı )

2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler