Personel Alımı

İlköğretim Mezunları Dikkat! Sınav Şartsız İŞKUR Üzerinden Personel Alınacak!

İş arayan binlerce ilköğretim mezunu binlerce vatandaşı ilgilendiren yeni bir iş ilanı yayınlandı. Çukurova Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yayınladığı ilana göre en az ilköğretim mezunu 14 sürekli işçi alımı yapılacak. Şartları taşıyan adayların, 27/12/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl
Müdürlüğüne başvurularını iletmeleri gerekecek.

Başvuru Şartları

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel
Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum
veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
9. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
10. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda
belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit
edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 15. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülecek meyve toplama,
çapalama, yabancı ot temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması,
gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide-fidan, tohum ekimi ve dikimi ile
üretimi, açıkta ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum,
silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde
yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.) yer almak, süt-bahçe
ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk ürünlerinin işleme ve üretiminin çeşitli aşamalarında yer almak,
hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik
genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve
matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini
beyan etmek. *Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki, yukarıda yazılanlar dışındaki
tüm işlerde de görev almayı kabul ettiğini beyan etmek
16. Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet
edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

İlgili Makaleler