Personel Alımı

İş Arayan Binlerce Vatandaşa Duyuruldu! Belediye Birçok Alanda Memur Alacak!

İş arayan ve belediye de çalışmak isteyen binlerce aday için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Özellikle Erzurum ilinde ikamet eden vatandaşlar için yapılan açıklamaya göre mühendis ve zabıta memuru alımı yapılacak. Ancak KPSS sınavından en az 70 puan almış olan adayların başvurularını değerlendirecek olan Erzurum ili Narman Belediyesi için son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirtildi. Adaylarını sınava tabii tutacak olan belediye ilanının şartları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.)
d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 

İlgili Makaleler