Kamu HaberleriPersonel Alımı

İş Arayan Vatandaşlar İçin Belediyeler Yeni İlanlar Yayınladı!

İş arayan vatandaşlar için belediyeler yeni personel alım ilanları yayımladı. Marmaris Belediyesi, Niğde İli Alay Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası yeni personel alımı ilanlarını resmi hesaplarından duyurdu.

  1. Muğla İli Marmaris Belediye Başkanlığı Zabıta memuru Alımı

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
d) Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilenen en az A veya B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 28.06.2021 tarihinden 02.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar başvurmalıdır.

2. Niğde İli Alay Belediye Başkanlığı İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.alay.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 05.08.2021 tarihinden 10.08.2021 tarihine kadar saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

3. Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı İlanı

Komisyonumuzun 21/06/2021 tarih  ve 2021/104 sayılı kararına istinaden;

4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun  2 nci maddesi gereğince Yargı Çevremize bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda 4 (dört) yıl süre görev yapacak  1 (asıl üye) seçimi yapılacaktır.

İzleme Kurulu Üyelerinde aranacak nitelikler :
İzleme Kurullarına Başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranacaktır.
1.    Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
2.    Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
3.    Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,
4.    Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak,.

Talepte bulunanlardan istenecek belgeler:
1.    Diploma aslı veya Noter tasdikli örneği,
2.    Adli sicil belgesi,
3.    Nüfus kayıt örneği,
4.    Görev yaptığı yerde (kamu kurum ve kuruluşları ya da özel sektör) en az 10(on) yıl çalıştığını belirtir onaylı belge,

Başvuru Yeri ve Süresi :
Başvuruların  Sinop  Adli  Yargı  İlk Derece  Mahkemesi Adalet Komisyonu Bürosuna 23/06/2021 – 02/07/2021 (Dahil) tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenilen belgeler ile birlikte bizzat kendileri yapacaklardır.
İlan olunur. 21/06/2021

4. Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Bireysel Danışman Alımları İlanı

“İletişim Uzmanı” ve “Mali Yönetim Uzmanı”

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi”nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “İletişim Uzmanı” ve “Mali Yönetim Uzmanı” pozisyonları için bireysel danışman alımları gerçekleştirilecektir.
Başvurular, en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar yukarıda belirtilen adreste yer alan başvuru yöntemlerine göre iletilmelidir.

İlgili Makaleler