Ekonomiİşkur İş İlanları

İŞKUR kendi işini kurmak isteyenlere 65 Bin TL hibe desteği verecek!

İŞKUR kendi web sayfası üzerinden kendi işini kurmak isteyenlere 65 Bin TL hibe desteği vereceğini açıkladı. 5 bin lira kuruluş işlemleri desteği, 15 bin işletme gideri desteği ve 45 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplamda 65 bin TL hibe desteği vereceğini açıklayan İŞKUR, bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlara hangi şartlarda bu parayı vereceğini, kimlere ‘’kendi işini kurma desteği’’ verileceğini açıkladı. Hibe desteği başvuruları 8 Haziran’da başlamış olup 17 Temmuz 2020’de sona erecektir. İşte ayrıntılar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) yeni istihdamlara yönelik yaptığı projeler arasında, kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar da var. İŞKUR, kendi iş yerini kurmak isteyen vatandaşlara 65 bin TL’ye kadar maddi destek vereceğini açıkladı.

65 BİN LİRA HİBE

İŞKUR’un kendi resmi internet sayfasında yer alan (https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/kendi-isini-kurma-hibe-destegi/) bilgilere göre, iş yeri açmak isteyen kişilere 5 bin lira kuruluş işlemleri desteği, 15 bin işletme gideri desteği ve 45 bin TL kuruluş desteği olmak üzere toplamda 65 bin TL maddi destek verilecek. Peki, kimler bu maddi destekten faydalanabilir? Başvuru şartları nelerdir? Kimlere hibe desteği verilecek? İşte ayrıntılar…

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 08 Haziran 2020
Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2020

KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ

İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ:

Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

KURULUŞ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLER;

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ESKİ HÜKÜMLÜLER

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

Eski hükümlü olmak,

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 15 KATI MADDİ DESTEK

Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik1” ile belirlenmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge (2015/1)”2 yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan bu Rehber ile söz konusu Komisyona sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

DESTEĞİN AMACI

Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendiişlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır.

DESTEĞİN KANUNİ DAYANAĞI

Verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonudur. Söz konusu Fonun yönetimi, 4857 sayılı Kanunu’nun 30. maddesinin yedinci fıkrasına istinaden oluşturulan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünün başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşan Komisyon tarafından yerine getirilmektedir.

HANGİ TÜR PROJELER DESTEKLENECEKTİR?

İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanacak projeler Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyona yönelik projeler.
6- Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
7- Engellilere yönelik diğer projeler.

BAŞVURU ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

Genel Olarak: Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.

KENDİ İŞİNİ KURMA HİBE DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER

a) Kimler başvurabilir?
i) Engellilerde aranılan şartlar;
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.
a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.
a) İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Eski hükümlü olmak,
d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)
Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

B) NELER DESTEKLENECEKTİR?

i) Engelliler için
Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL.

c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45.000 TL.

ii) Eski hükümlüler için
Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

C) DESTEK VERİLMEYECEK MALİYETLER NELERDİR?

Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;
– depozito,
– su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
ücretleri,
– işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
– vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için yapılan zorunlu harç ödemeleri hariç), çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
– işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
– kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
– Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı, desteklenmeyecektir.
-İşletme Gider Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak üzere aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.
-Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.

D) BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

“Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.

Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir.
Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, proje süresince proje sahibinin herhangi bir işyerinde tam zamanlı sigortalı olarak çalışması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde proje iptal edilerek gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Vasi tayini yapılmış engelli ve eski hükümlülerin projeleri ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.

Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.

Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.

Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.

Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır.
Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur. Tüm sözlü ve yazılı uyarılara rağmen söz konusu sigortanın yaptırılmaması durumunda proje iptal edilecektir.

6 aylık kontrollerde kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanamaması durumunda İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunda, projenin devamını etkileyen bir husus olup olmadığına bakılarak; projenin devamını etkilemediğinin değerlendirilmesi halinde eksik olan demirbaş için yapılan ödemelerin tahsil edilerek projenin devam ettirilmesi sağlanacak, eksikliğin projenin devam ettirilmesini etkilediğinin değerlendirilmesi halinde ise proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri geri alınacaktır.

İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve kuruluşların Komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurması mümkün değildir.

E) HANGİ EVRAKLARLA BAŞVURU YAPILACAKTIR?

i) Engelliler
1- Talep dilekçesi,
2- Proje Başvuru Formu,
3- Kimlik fotokopisi,
4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 45 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
8- Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),
9- Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
10- Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
11- Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname.
12- Adli sicil kaydı sorgulama belgesi.
ii) Eski hükümlüler
1- Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),
2- Proje Başvuru Formu,
3- Kimlik fotokopisi
4- Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
5- Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
6- Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
7- Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
8- Vergi Dairesinden proje başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
9- Hayvancılık ve tarım projelerinde Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, pasif işletmesi olanların proje başvuru tarihinden geriye doğru son 1 yıl içerisinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişkin yazıyı eklemesi gereklidir.)
10- Herhangi bir icra dosyasının olmadığına ilişkin taahhütname.

B) KORUMALI İŞYERİ DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER

a) Amaç
Bu desteğin amacı; engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasası içinde çalışma imkanı olmayan engelli bireylerin desteklenmesi amacı ile kurulan korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve etkinliklerinin artırılması ve toplumda belirli bir işletme modelinin oluşturulmasını sağlamak amacı ile hazırlanacak projelerin usul ve esaslarını belirlemektir.
Günümüzde korumalı işyerleri, pek çok ülkede birbirinden farklı ve çeşitlilik gösteren kurumsal örgütlenmelerle çalışmak isteyen engellilere iş imkânı sağlamaktadır.

Ülkemizde engellilerin istihdamına ilişkin politikalar büyük ölçüde kota, ceza ve teşvik sistemine dayanmaktadır. İzlenen bu politikanın özellikle zihinsel veya ruhsal engellilerin istihdamında istenilen sonuçları yeterince sağlayamaması başka istihdam yöntemlerinin de ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yöntemlerden birisi olan korumalı işyerleri de normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelliler için geliştirilen bir istihdam yöntemidir.

Ülkemiz açısından korumalı işyerleri, işgücü piyasasına kazandırılmaları görece güç olan engel gruplarından zihinsel veya ruhsal engellilerin eğitim düzeyleri, bir mesleğe sahip olma imkanları ve işsizlik oranları göz önünde bulundurulduğunda, çok daha büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamdaki engelliler kota-ceza yöntemi çerçevesinde işverenler tarafından en az tercih edilen, istihdam edilme oranları en düşük olan bireylerdir. Bu bireylerin korumalı işyerlerinde istihdam edilmeleri, engellilerin hem bireysel gelişim sürecini pekiştirmeleri hem de topluma uyum sağlamaları açısından büyük önem arz etmektedir.
Ülkemiz açısından ortaya konan bu ihtiyaç, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile tespit edilmiş ve anılan Kanunda bu konuda düzenlemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde, korumalı işyerlerine devlet tarafından teknik ve mali destekler sağlanacağı da belirtilmiştir. 26.11.2013 tarih 28833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik ve 20.04.2016 tarih 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik ile bu alandaki usul ve esaslar açıklanmıştır.

B) KAPSAM

Korumalı işyerlerinin desteklenmesi ve güçlenmesi amacı ile hazırlanacak projeler, 4857 sayılı Kanunun 101. maddesi gereğince tahsil edilen fondan desteklenecektir.
Projeler; en az sekiz zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı ve çalışanların en az yüzde yetmiş beşi engellilerden oluşacak korumalı işyeri statü belgesi alınmış korumalı işyerinin geliştirilmesi için hazırlanacaktır. Kurulacak işyeri ilgili mevzuatı gereğince bir işyerinin şubesi olarak da kurulabilir.

C) HEDEF

Bu teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projeler ile engelli kişilerin haklarını savunan sosyal tarafların desteklenmesi, engelli istihdamının altyapısının geliştirilmesi, işgücü piyasasında normal şartlar altında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla korumalı işyerlerinin yaygınlaştırılması, bu tür işletmelerin sayısının ve etkinliklerinin artırılması ve engelli istihdamında artış hedeflenmektedir.
d) Kimler Proje Hazırlayabilir?
Proje sunabilecekler, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik gereğince Korumalı İşyeri Statü Belgesi alan işletmelerdir.

E) NELER DESTEKLENECEK?

Bu Teklif Çağrısı kapsamında proje faydalanıcısı tarafından gerçekleştirilecek harcamaların uygun maliyet olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Harcamalar faydalanıcı tarafından İŞKUR mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecektir.
Maliyetler proje teklifinde tahmini olarak bütçelendirilmiş olmalıdır.
Kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelere aşağıdaki destekler verilebilecektir.

Kuruluş sermayesi desteği:

Korumalı işyerinin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin % 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilecektir. Hibe rakamı en fazla 150 bin TL olabilecektir. Verilecek destek ile korumalı işyeri için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilecektir. Verilecek desteğin % 40’ı nakit olarak proje sahibi tarafından projeye tahsis edilecektir.

Engelli ücret desteği

Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından desteklenecektir. Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretlerine Karşılık İşverene Yapılacak Ödeme Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere başka mevzuatlarda engelli çalışanlara ilişkin ücret desteği veya sigorta prim desteği verilmesi halinde mükerrerliği önlemek amacı ile bu destek tutarları ödenecek ücret desteğinden düşülecektir.

İşletme giderleri desteği

Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenecektir. İşletme gider desteği Proje Başvuru Rehberinde belirlenen kuruluş sermaye desteğinin % 12 si kadar ödenir. Ancak tanınırlık giderinin payı, işletme gideri desteği bütçesinin % 25’ini aşamaz.

Proje kapsamında kurulacak korumalı işyeri, 3 yıl boyunca Komisyon tarafından İŞKUR ve EYHGM takip ve denetime tabi olacaktır. Bu 3 yıllık süre içerisinde başlangıçta alınan makine ve donanımın satış veya devri yapılamayacaktır. Korumalı işyerinin kuruluşundan itibaren 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle (sel, deprem, yangın gibi mücbir sebepler hariç) kapanması, tasfiye edilmesi veya çalışan engelli sayısının belirtilen sayıdan aşağı düşmesinden bir ay içerisinde eski sayıya ulaşamaması halinde başlangıçta hibe olarak verilen kuruluş sermayesi yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.

İşin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur.
Proje kapsamındaki ödemeler sözleşme makamınca gerekli değerlendirmeler yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nde belirtilen belgeler karşılığında gerçekleştirilecektir. Ödemeler yapılırken proje faydalanıcısının vergi, sosyal güvenlik kurumu prim ve idari para cezası borcu olup olmadığı -mümkünse- sistem üzerinden, değilse ibraz edilen belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Projenin yürütümü sırasında hiçbir gerekçe ile ilave maliyet talepleri karşılanmayacaktır.

Desteklenmeyecek maliyetler

Korumalı işyerinde çalışacak personele ödenecek seyahat masrafları ve harcırahları,
Motorlu taşıtlara ilişkin alım, kiralama, vergi, yakıt vb. giderler, g) Projeler ile İlgili Hususlar
Bir projenin kuruluş sermayesi destek süresi 12 aydan fazla olamaz. Desteklenen proje faydalanıcıları korumalı işyeri statü belgesini ve faaliyetlerini en az 3 yıl sürdürmek zorundadır.
Projelerin uygulanma döneminde korumalı işyerlerine veya engellilere yönelik yapılacak mevzuat değişikliklerinden mükerrer olarak faydalanılamayacaktır.
Projenin yürütümü, korumalı işyerinin kurulacağı ilde gerçekleştirilecektir.
Diğer Detaylar İçin Buraya Tıklayınız

İlgili Makaleler