İşkur İş İlanları

İŞKUR Resmen Duyurdu! Kamu Kurumu 18-35 Yaş Arası Alım Yapacak!

İş arayan binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni iş ilanına göre üniversite bünyesinde İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. 18-35 yaş arası yapılacak olan alıma başvuru için son gün 20 Aralık olarak belirlendi. İlanın genel şartları nelerdir?

MÜRACAAT GENEL ŞARTLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine
ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesindeki şartları taşıyor olmak. (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.)
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği,
mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Müracaat yapılacak ilgili meslek kolu için, son müracaat tarihi itibariyle eğitim ve özel şartlara (Belgelere) haiz olmaları gerekmektedir.
6. Kamu hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.
7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin herhangi bir aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
10. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sözlü sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
11. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya ve görevini devamlı yapmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli
bulunmadığını belgelendirmek.
12. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup,
adaylara 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
13. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye
sahip olmak.
14. Öncelikli adaylar müracaat yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul
edilmeyecektir.
15. Kastamonu il sınırlarında ikamet ediyor olmak.
16. Talebin ilan tarihinden itibaren, adaylara 5 (beş) günlük müracaat süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının iş gücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde
ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
17. Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

İlgili Makaleler