İşkur İş İlanları

İŞKUR Yeni Memur Alım İlanları Paylaştı!

İş arayan vatandaşlar için umut olan İŞKUR, farklı pozisyonlarda iş ilanları paylaşmaya devam ediyor. Çok sayıda ve faklı alanlarda alım yapan İŞKUR haziran ayı için zabıta, memur, programlayıcı ve çözümleyici, hukuk müşavirliği alanlarında alım yapacağını duyurdu.

Daha önce 47 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Beden İşçi, Satış Temsilcisi, Güvenlik Görevlisi, Şoför ve Aşçı gibi alanlarda alım yapacağını duyuran İŞKUR resmi sitesinde haziran ayında zabıta memuru, programlayıcı ve çözümleyici, hukuk müşavirliği alanlarında alım yapacağı bilgisini paylaştı. İşte o ilanlar ve bilgiler:

 1. Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere memur alımı
 2. 1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
  İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
  olmaları gerekmektedir.
  1. Türk Vatandaşı Olmak.
  2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
  aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
  a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak.
  c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
  E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.06.2021 tarihinden
  23.06.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00)
  müracaatlarını yapabileceklerdir.
2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 • 14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde başvurular kabul edilecektir.
3.Türk Akreditasyon Kurumu akreditasyon uzman yardımcılığı ve hukuk müşavirliği giriş sınavı ilanı

SINAVA KATILMA KOŞULLARI
A-Genel Şartlar:
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan
genel şartları taşımak,
B-Özel Şartlar;
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için;
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1)
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu
Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden asgari
puanı almış olmak
Hukuk Müşaviri için;
a) Hukuk Fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2019 veya 2020 yıllarına ait Kamu
Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan “Giriş Sınavı
Bilgileri Tablosu” nda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek
puana göre sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının dört katı kadar aday giriş
sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde
eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar
itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının
açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre
gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna
aittir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 16/06/2021 – 30/06/2021

4. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı sözleşmeli programcı ve sözleşmeli çözümleyici alımı ilanı

– BAŞVURU ŞARTLARI
A- Genel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış
olmak.
4- Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS
dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış
olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili
ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlarından yalnızca
birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi
içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava alınmazlar.
B- Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar
1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
2- En az 50 (elli) iç ve dış kullanıcısı bulunan kamu ya da özel sektördeki sistem
merkezlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.
C- Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar
Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü Mühendislik fakültelerinin
müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren bölümlerden mezun olmak ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.

Başvuru Tarihi: Başvurular 14.06.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23.06.2021
tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

İlgili Makaleler