Kamu Haberleri

İŞKUR’dan Yurtdışı istihdam açıklaması! Yurt dışında çalışmak isteyenler dikkat!

İŞKUR, yurt dışında istihdam edilmek isteyenler için bir açıklama yaptı. İŞKUR, ‘’Yurtdışında Çalışmak İsteyenlerin Dikkatine’’ başlıklı yazıda şu bilgileri verdi;

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yurtdışında çalışmak isteyen vatandaşlarımız için bazı bilgilendirici uyarılarda bulundu. İŞKUR’un ‘’Yurtdışı istihdam’’ kategorisinde yer alan paylaşımda şu bilgilere yer verildi.

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HİZMET VE İŞLEMLER

Türk ve yabancı firmaların yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla verdikleri işgücü istemlerinin karşılanmasını; yurtdışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; firmaların işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurtdışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını; işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini kapsamaktadır.

YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler aksine bir hüküm olmadıkça il müdürlükleri/hizmet merkezlerince yerine getirilir.
Firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurtdışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur.

Türk firmaları hizmet akitleri onaylanmadan önce işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin belgeyi il/şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır.

Kuruma intikal eden yurtdışı işgücü istemlerinin karşılanabilmesi için il müdürlükleri/hizmet merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir.
İl müdürlüklerine/hizmet merkezlerine işlem yaptırmak üzere başvuran her firma için dosya açılır.

YURTDIŞI İŞGÜCÜ İSTEMLERİ

Firmalar, yurtdışı iş gücü istemlerini Kurum kayıtlarından karşılamak veya yurtdışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için doğrudan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvururlar.

FİRMALARIN İBRAZ EDECEKLERİ BELGELER

İşgücü isteminin karşılanması ya da ilan izni için firmaların aşağıda belirtilen belgeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

TÜRK FİRMALARINDAN İSTENİLECEK BELGELER

Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir defaya mahsus olmak üzere)
Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi.
Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.

MESLEK BELGESİ

Yurtdışında yapı, tesis, bakım, onarım işleri; sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri; proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi.
.Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge.

Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği.
Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi.

YABANCI UYRUKLU FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Firmanın kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi.

Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi ile taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.

İŞGÜCÜ İSTEMLERİ İÇİN İLAN İZNİ VERİLMESİ

Türk Firmalarından İstenecek belgeler (Sosyal güvenliğin sağladığına ilişkin belge hariç) ve Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenecek belgeler ve yayımlanacak ilan metnini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmiş firmalara işgücü istemlerini gazete, internet veya benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için ilan izni verilir.

Firmaların yayımlayacakları ilanın bir örneği ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvurmaları; ayrıca, ilan yabancı dilde yayımlanacak ise Türkçe metninin de başvuru esnasında verilmesi gerekir.

Verilecek ilan izninin süresi alınan işin süresinden fazla olamaz. Aynı işle ilgili olmak ve alınan izindeki metin ile aynı olmak şartı ile izin süresince birden fazla ilan verilebilir.

Yayımlanan ilan metni ile firmaların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verdikleri ilan metni arasında farklılıklar olması halinde, firmadan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verilen metne uygun olarak ilanın yeniden yayımlatılması istenir ve tekrarı halinde bir daha ilan için izin verilmez.

İlgili Makaleler