Personel Alımı

Kahramanmaraş’ta İş Arayan Vatandaşlar Dikkat! O Üniversite 34 Personel Alacak!

Kahramanmaraş’ta İkamet eden ve iş arayan vatandaşlar için resmi internet sitesinde yeni bir iş ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 34 personel alımı yapacağını duyurdu. Hemşire, diyetisyen, güvenlik görevlisi, büro personeli, temizlik görevlisi gibi alanlarda yapılacak olan personel alım şartlarının detayları…

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını ise tamamlamamış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlileri için 30 yaşını
tamamlamamış olmak.)
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar
Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi
tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
9- Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip olmak.
10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
12- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak
13- Deneyim belgesi mezuniyet tarihinden itibaren geçerlidir.

İlgili Makaleler