Kamu Haberleri

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Kararında Yer Alan Değişiklikler

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bir basın açıklaması ile; 3 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yer alan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Kararını değerlendirdi. 

DPB tarafından yapılan basın açıklamasında yapılan düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgiler verildi. DPB tarafından yapılan bu değerlendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Devlet Personel Başkanlığı Tarafından Yayımlanan Basın Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin kanun ve kanun hükmünde kararnamelerinde yer alan benzer geçici görevlendirme maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bu hükümlerin yerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye çeşitli statülerdeki personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine olanak sağlayan ek 25 inci madde eklenmiştir. 

    Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesinin son fıkrasında; 

    “Bu madde kapsamında görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” 

    hükmü yer almaktadır. Bahsedilen hüküm çerçevesinde Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği bugünkü (3/5/2019) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

    Yönetmelikte yer alan temel hususlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

    1- Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personeli kapsamakta olup, hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında uygulanmayacaktır.

    2- Geçici görevlendirmeler; kurumların emrine veya kurumların kadro veya pozisyonlarına olmak üzere iki şekilde yapılabilecektir.

    3- Kurum emrine geçici görevlendirilen personel kurumlarından aylıklı/ücretli izinli sayılacak, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almaya devam edecektir.

    4- Kurumların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirilecek personelin, ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil, tüm şartları bir arada taşıması gerekecektir. Bu     şekilde görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca      kurumlarından aylıksız/ücretsiz izinli sayılacak, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılacaktır.

    5- Görevlendirme usulü, kurumlar arası uygulama birlikteliğini sağlayacak şekilde standardize edilmiş ve bu amaçla kullanılmak üzere Yönetmelik ekinde yer alan form geliştirilmiştir.

    6- Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilecek ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilecektir.

    7- Kesintili ya da kesintisiz olarak toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakati alınacaktır.

    8- Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, Sözleşmeli sağlık personeli (663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi), sözleşmeli din görevlileri (633 sayılı Kanunun 10/A maddesi) ve sözleşmeli öğretmenler (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi) memur kadrolarına atamaları yapılana kadar,  bu Yönetmeliğe göre geçici görevlendirilemeyecektir.

    9- Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilecektir. Bunların geçici görevli    oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılacaktır.

    10- Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacaktır. (Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklıdır).

    11- Her durumda, geçici görevlendirilen personelin özlük hakları kurumunda     devam edecek ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba     katılacaktır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılacaktır.
 
    12-
Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri (657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi gibi) ayrıca geçerliliği korumaktadır. 

    13- Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca sınav, kura, kriter belirleme gibi özel usuller öngörülebilecektir.

    14- Geçici görevlendirilen personelin göreve başlama ve görevlendirme bitiminde kurumlarına dönüş süreleri belirlenmiştir.

    15- Uygulamanın sağlıklı şekilde izlenebilmesi ve istatistiki veri oluşturulabilmesini teminen, yapılan/yapılacak görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından “DPB E-Uygulama” üzerinden, aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesine yönelik hükme yer verilmiştir.

    16-Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

    17- Hizmette aksama yaşanmamasını teminen, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süreleri bitene kadar geçerliliğini koruyacaktır. 

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir