İşkur İş İlanları

Kamu hastanesinde çalışmak üzere 362 sözleşmeli personel alınacak!

Fırat Üniversitesi Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlarda KPSS puanı esas alınacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesi üzerinden Fırat Üniversitesi Hastanesi personel alım ilanı verdi. Üniversite tarafından verilen ilanda hastanede görevlendirilmek üzere eczacı, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, biolog, hemşire ebe, sağlık teknikeri, laborant, diğer sağlık teknikeri ve röntgen teknisyeni kadroları için alım yapılacağı bildirildi. 2018 KPSS puan şartının sağlanmasını isteyen Üniversite ilanda belirtilen şartları yerine getirenlerin ilana başvuruları en geç 11 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

UNVANI KADRO KODU ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Sağlık Teknikeri /Ortopedi/ Önlisans FÜ-30 1 Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri /Ameliyathane/ Önlisans FÜ-31 2 Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans FÜ-32 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri /Radyoloji/ Önlisans FÜ-33 1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde istihdam edilecektir)

Sağlık Teknikeri /Ağız Diş Sağlığı/ Önlisans FÜ-34 1 Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. (Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilecektir)

Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-35 10 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-36 1 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

3. basamak kamu hastanelerinin Alerji-İmmünoloji laboratuvarlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-37 1 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, 3. basamak kamu hastanelerinin Mikrobiyoloji laboratuvar-larında en az 5 yıl çalışmış olmak, IFA, Flow cytometri cihazlarını kullanmada deneyim sahibi olmak. Laborant /Tıbbi Laboratuvar/ Önlisans FÜ-38 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak, HPLC ve LC-MS sertifikalarına sahip olmak,

3. basamak kamu hastanelerinin HPLC ve LC-MS Laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak. Diğer Sağlık Personeli /TDS/Önlisans FÜ-39 10 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Röntgen Teknisyeni /Radyoloji/ Önlisans FÜ-40 7 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Röntgen Teknisyeni /Radyoloji/ Önlisans FÜ-41 3 Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

3. basamak kamu hastanelerinin acil biriminde en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 10 yıl hizmeti bulunmak, 128 kesit incisive tomografi cihazı eğitimi ve 3 T MR eğitimi almış olmak ve bu alanda deneyim sahibi olduğunu belgelemek. TOPLAM 362 4 2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- Eczacı unvanı hariç, 2018 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, 4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

4- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

5- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

6- Görev/Hizmet belgesi sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi tarayarak sisteme yükleyecektir.

7- Sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan istenen sertifikalar, okunaklı bir şekilde taranarak sisteme yüklenecektir.

8- Başvuru işlemleri ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapılabilecektir.

9- Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2018/KPSS P94, önlisans mezunları için 2018/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2018/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi periyotlar halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Yabancı Dil Puanı Sonuç Belgesi (Eczacı kadrosuna başvuran adaylardan istenmektedir.)

2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

3-Sertifika (Sadece sertifika şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir.)

4-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları 3. basamak Kamu Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler