Alibeyköy cep otogarı yazıhaneleri kiraya veriliyor

İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A. Ş. tarafından Alibeyköy Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan yazıhanelerin kiraya verilmesi ile ilgili ihale Yamanevler Mahallesi Karacabey Sokak  No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul adresindeki ihale salonunda, 14 Kasım 2019 günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif  usulü ile yapılacak.

İhale metni şu şekilde yayınlanmıştır:

İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. ALİBEYKÖY CEP OTOGARI YAZIHANELER KİRALAMA İHALESİ İLANI

İhale kayıt numarası: 2019/559

Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Alibeyköy Oto Terminalinin işletme hakkı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 1126 sayılı meclis kararı ile İSPARK A.Ş.ye verilmiştir.
İstanbul ili, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Şehirlerarası Otobüs Terminali Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Yenibaraj Yolu No:7 (2.Pafta 54 Ada 88 Parsel) Alibeyköy-Eyüp/İstanbul adresinde bulunan Tekli 6 adet Banko (12 m²), Çiftli 1 adet Banko (24 m²) Yazıhanelerin Yazıhanelerin 31.12.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen şartlarda Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İstanbul adresindeki ihale salonunda, 14.11.2019 Perşembe günü saat 10:00’da, Alibeyköy Cep Otogarı Yazıhaneler Kiralama İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesine göre, Açık Teklif ihale usulü ile kiraya verilecektir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

A) İhaleye Katılacak Olanlarda Aşağıdaki Şartlar Aranır;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişilerde; Noter tasdikli İmza Beyannamesi ve Nüfus Kayıt Örneği,
2) Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliğin Noter tasdikli İmza Sirküleri ile Ticaret Sicil Gazetesi.

b) Tebligat için kanuni adresini belirten Adres Beyanı,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı,
(Mevduat veya Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

e) İhale şartnamesi alındığına dair belgenin aslı, (İhale Şartnamesi; İdare adına Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Şefliğinden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında alınarak, Şartname alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.)

f) Vekâleten katılması halinde, Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin imza beyannamesi,

g) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen D1 ve/veya F1 ve/veya F2 belgesi,

h) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen zaman tarifeleri belgesi,(Yazıhane için teklif veren firmalar tarafından istenecektir.)

ı) İstanbul otogarlarında faaliyet sürdürdüğüne dair tahsis belgesi veya kira kontratı.
j) Ortak Katılım olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi.

B) Diğer Şartlar:

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihale tarihinden 1 gün önce, 13.11.2019 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sok.No.4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresindeki Satınalma Müdürlüğü İhale ve Sözleşmeler Personeli Selçuk BAKACAK’a teslim edilecektir.

(Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.)

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir