Kamu Araçları satılıyor!

27 adet otomobilin ve 1.500 ton balyalı atık kağıdın satış ihaleleri, 7 Kasım 2019 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3) İhalelere ait dosya ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Hisar Emlak Müdürlüğü Tasfiye Servisinde görülebilir, Satışa konu taşınır mallar ilanda belirtilen /bulunduğu yerlerde görülebilir.

4) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

5)- İlanda bulunan taşıtlara ait hertürlü karayolu/trafik/teknik uygunluk belgelerini almak vergi dairesi ve tescil kuruluşlarından/noterlerden tescil yapmak, şerh kaldırmak, hurdaya ayırmak ve bu işlemlerin takibi ile muayene istasyonlarından muayene işlemi yapmak ve sayılan tüm bu işlemlere ilişkin çıkacak hertürlü masraf alıcıya aittir.

6)- İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı görmüş hali hazır durumu ile kabul etmiş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için taşınır malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından dolayı idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

7)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8)-İlanda bulunan taşınırların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır. (Atık Kağıt Hariç)

9)- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

İrtibat: Hisar Emlak Müdürlüğü ;Mithatpaşa Cad. No.3 Sağlık Bakanlığı Eski Kampüsü C Blok 6. Kat Tasfiye Servisi Sıhhıye- Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 311 25 96 /Dahili Numara: 2011/2089

İLANA ULAŞMAK VE ARAÇLARLA İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir