Personel Alımı

Kamu Kurumu Resmen Duyurdu! Birçok Alanda Personel Alınacak!

Gaziantep ilinde iş arayan vatandaşlar için Hasan Kalyoncu Üniversitesi resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yayınlanan iş ilanına göre 19 öğretim görevlisi alımı yapılacak. Bir çok alanda personel alımı yapacak olan Üniversite’nin yayınladığı ilana başvurmak isteyen adayların 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  doçentlik  belgelerini  ayrıca  dosyalarına  eklemiş  olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

•   Müracaat   edecek   adayların;   Hasan   Kalyoncu   Üniversitesi   Akademik   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesinde   (https://personel.hku.edu.tr/
mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.

• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

• İhtiyaç  duyulması  halinde;  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm bilgilendirmeler  Üniversitemiz  Personel Müdürlüğü  web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlgili Makaleler