İşkur İş İlanları

Kamu kurumunda en az ilkokul diplomasına sahip 132 kişinin istihdamı sağlanacak!

Kocaeli Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere sürekli işçi alımı yapılacak. İŞKUR aracılığı ile yapılacak olan alımlar ile toplamda 132 kişinin istihdamı sağlanacak. Üniversite kadrosunda çalışmak isteyenlerin en az ilkokul diplomasına sahip olması gerekiyor. Üniversite tarafından açılan kadrolar ve başvuru şartları haberimizde…

Kocaeli Üniversitesi güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanı ile klinik destek elemanı kadroları için toplamda 132 personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olan alımlarda KPSS şartı istenmiyor. Kadrolara göre ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, 15 Haziran 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1. İlan şartlarını taşıyan adaylar, 15/06/2020-19/06/2020 tarihleri arasında başvurularını Kocaeli İş–Kur İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.

2. Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il (Kocaeli) düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

3. Her aday, durumuna uygun meslek unvanından sadece birine başvuru yapabilecektir.

4. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sehven atama yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Asıl listede yer alıp, atanmaya hak kazandıkları kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2.18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak.

4. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.

7. Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

9. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

KURA VE SÖZLÜ SINAV:

1. COVİD-19 Kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak olup adaylar kura çekimini 26/06/2020 tarihinde saat 09:00’da https://www.youtube.com/channel/UCNYjYvhf_oa3fFgU0-nwE_Q adresinden canlı olarak izleyebileceklerdir.

2. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, hasta ve yaşlı bakım elemanı için sözlü sınav tarihi, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Kocaeli Üniversitesi’nin http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecektir. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

3. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar aday, İş–Kur tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

4. Ortaöğretim, ilköğretim ve ilkokul eğitim düzeyindeki sürekli işçi talepleri kura usulüne tabidir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca; Güvenlik ve Koruma Hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerle ilgili listeler, başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir.

5. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağırılacakların listesi dönemler halinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php internet adresinde ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrosuna atanacaklar için kadro sayısının 4 (dört) katı kadar belirlenen asıl listede bulunan adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

İLAN TAM METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

İlgili Makaleler