Personel Alımı

Kamu Kurumu’ndan Beklenen Açıklama! 58 Personel Alınacak!

İş arayan binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı yapacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ‘ne toplamda 58 personel alınacak. KPSS şartıyla alınacak olan sözleşmeli personeller İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde çalışacak. 15 gün içinde başvuran adayların alınacağı personel alım şartları…

 

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş olmak.

657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

41 yaşından gün almamış olmak.

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz
çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.

Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Erkek adaylar için 165 cm’den, Kadın adaylar için 160 cm’den kısa olmamak.

Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94
puanı esas alınacaktır

Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.

,Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlgili Makaleler