Personel Alımı

Bu İlanlar Bugün Yayınlandı! 60 Boş Kadroya Devlet Personeli Alımı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında bugün yeni kamu iş ilanları yayınlandı. 6 farklı kurumdan 60 boş kadroya yapılacak devlet memuru hakkında bilgiler içeren iş ilanlarını sizler için tek bir başlık altında toparladık. İşte bugünün kamu ilanları…

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

– Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

– Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

– İlanımızda adaylardan yabancı dil şartı olarak ALMANCA bildiklerini belgelemeleri istenilmektedir.

– Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2-Özgeçmiş

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4-Öğrenim Belgeleri ve transkript

5-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri

6-Yabancı Dil Belgesi (Almanca: en az 80) – Atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

7-Ales Belgesi (en az 70)

8-2 adet fotoğraf 9-Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge

9- Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi) 

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SERHAT KALKINMA AJANSI 12 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Serhat Kalkınma Ajansı, Devlet Personel Başkanlığı resmi web sitesi üzerinden bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanında 14 yeni personel alımı gerçekleştireceğini bildiren Ajans, 10 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri ve 1 İç Denetçi alımı yapacağını açıkladı.

Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet gösteren Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) da, yerel kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bulundukları bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla kurulmuş olan kalkınma ajanslarından birisidir.

İŞE ALINMADA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Uzman, iç denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İLANA ULAŞMAK VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 14  PERSONEL ALIMI İÇİN  GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 9 (dokuz) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir.

SINAV BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ:

Sınav başvuruları 09 Aralık – 23 Aralık 2019 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI:

03 Ocak 2020

SÖZLÜ SINAV TARİHİ:

Sözlü sınav 15 – 16 – 17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ:

Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

SINAV YERİ: ERZURUM

İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

h) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

İLANA ULAŞMAK VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 15 PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2- Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3- Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır. 

4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BURDUR ÜNİVERSİTESİ 11 PERSONEL ALIM İLANI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’nci ve 50/d Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8 – ALES Belgesi

9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10 – Yabancı Dil Belgesi

11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3 – Özgeçmiş.

4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5 – Lisans Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına dair)

9 – ALES Belgesi

10 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11 – Yabancı Dil Belgesi

12 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) başvuru anında ibraz etmesi gerekmektedir.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bartın İl Özel İdaresi, 4 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilanda 2’si mühendis kadrosuna olmak suretiyle dekoratör ve mimar kadrolarına da 1 kişi alınacağını belirten idare, başvuru şart ve detaylarını da açıkladı.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir