Personel Alımı

Bu ilanlar için Son Başvuru Tarihi Yarın 4 Kasım 2019

Devlet Personel Başkanlığı tarafından duyurulan personel alım ilanlarında 4 Kasım’da başvuru sürecini bitirecek olanları sizler için derledik. İşte içlerinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı,  Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İTÜ, Eskişehir Teknik Üniversitesi Erdek Belediyesinde personel olma şansını barındıran o ilanlar ve başvuru detayları…

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA SINAVLA STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6, 7, 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 59 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcıları için sınava katılma koşulları..

Sınava Katılma Şartları:

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Sosyoloji, İstatistik, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1984 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir. 

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22, 28, 29 Temmuz 2018 veya 14, 20, 21 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden; 

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 18/11/2019 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Adaylar bu tarihten itibaren üç iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

STRATEJİ VE BÜTÇE UZMAN YARDIMCISI SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

HSK 5 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALACAK

Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Alımı duyurusunun detayları ise şöyle;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucuna göre toplam aşağıda belirtildiği sınıf, unvan, derece ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır.

Kadro Sınıfı : Genel İdare Hizmetleri

Sınıfı Kadro Unvanı : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Kadro Derecesi : 10 uncu dereceli 2 kadro, 9 uncu dereceli 3 kadro

KPSS Puan Türü : Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93, Ortaöğretim-KPSSP94

Kadro Sayısı : 5

HSK 5 VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İTÜ 102 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan Öğretim Görevlisi alım ilanı şu şekilde:

Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte “…yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.” hükmü uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Konservatuvarın Anasanat dallarına başvuracak öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi için 55 ilandaki diğer Araştırma Görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Ayrıca Rektörlüğe bağlı Avrupa Birliği Merkezi’ne alınacak uygulamalı birim öğretim görevlisi kadrosu için yönetmelik gereği 80 puan almış olmak gerekmektedir.

4. Özgeçmiş

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Fotoğraf (1 adet)

7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı)

8. Lisans Transkripti (asıl veya noter onaylı)

9. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)

11. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-devletden alınan belgeler geçerlidir.)

Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.itu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 102 PERSONEL ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALACAK

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Araştırma Görevlisi kadroları için (programa öğrenci alınan alandan) ALES’ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, Öğretim Görevlisi kadroları için (mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan) ALES’ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olmak.

b) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.

MUAFİYET

– Doktorasını tamamlamış olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES’ten muaftır.

– Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu. (www.eskisehir.edu.tr adresi “Rektörlük Duyuruları” bölümünde bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.)

2. Özgeçmiş

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-devletten alınabilir.)

4. Diploma veya Geçici Mezuniyet veya Denklik Belgesi örneği (e-devletten alınabilir.)

5. Yüksek lisans ve/veya doktora öğrenci belgesi örneği (e-devletten alınabilir.)

6. ALES Belgesi örneği

7. Yabancı Dil Belgesi örneği

8. Lisans transkripti örneği

9. İki adet fotoğraf

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11. İlanda istendiği takdirde Tecrübe Belgesi (Hizmet belgesi veya sigortalı hizmet dökümü ve çalışma belgesi)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru, Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte “şahsen veya posta ile” yapılacaktır. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ALIM İLANI BURADA!

Son başvuru tarihi 4 Kasım olan son ilan Erdek Belediyesi tarafından açıklanmış. Erdek Belediyesi, tam zamanlı olarak belediye bünyesinde çalışacak 3 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.Hemşire, tekniker ve programcı olarak istihdam edilecek adaylar için başvuru şartlarını da içeren ilan metni için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

ERDEK BELEDİYESİ 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir