Personel Alımı

DOKA sözleşmeli personel alımı yapacak! 10-21 Şubat tarihinde başvurular başlayacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı olan adayların başvuru yapacağı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı.

DOKA UZMAN PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Uzman, iç denetçi ve hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların hangi tarihlerde başvuru yapacağı da açıklandı.

Ayrıca yayınlanan personel alım ilanında adayların tercih edilme sebepleri de aktarıldı.

DOKA tarafından yayınlanan personel alım ilanında, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 6 (altı) Uzman, 1 (bir) Hukuk Müşaviri ve 1 (bir) İç Denetçi alımı gerçekleştirecektir. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın merkezi Trabzon ili olup Ajansın faaliyet alanlarını Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan Uzmanlar, Ajans Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri ajans merkez binasının bulunduğu Trabzon ilinde istihdam edileceklerdir. ” denildi.

DOKA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ayrıca personel alım ilanı başvuru şartları şöyle:

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar Uzman, İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran tüm adayların öncellikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir: a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2. Uzman Personel Adayları için Aranan Başvuru Şartları Ajansta aşağıda belirtilen illerde ve alanlarda istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile toplam 6 (altı) Uzman personel alımı yapılacaktır. Uzman personel istihdam edilmesi planlanan alanlar, KPSS puan türleri ve bu alanlara ilişkin tercih nedenleri aşağıdaki detaylı olarak belirtilmiştir.

2.1. Uzman Personel İstihdamı İçin Özel Şartlar KPSS puanı ile toplam 6 (altı) Uzman personel alınacak olup adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: a) Aşağıda yer alan Tablo 1’de belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b) 22-28-29 Temmuz 2018 veya 14-20-21 Temmuz 2019 tarihli KPSS sınavından her bir öğrenim dalı için belirlenmiş puan türlerinden birinde en az 80 puan almış olmak, c) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinde en az (C) düzeyi puana sahip olmak veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak

2.2. Uzman Personel Adayları için Tercih Nedenleri KPSS puanı ile başvuru yapan Uzman adaylarının aşağıda belirtilen alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları; bu konularda eğitim, kurs, konferans, seminer gibi faaliyetlere katılmaları ve bunu belgelendirmeleri veya bu konularda yayımlanmış eserlerinin olması tercih sebebi olacaktır: a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak, d) Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, Bölgesel Yatırım Olanakları ve Tanıtım ve Yatırım Stratejileri alanında deneyim sahibi olmak, e) Avrupa Birliği destek mekanizmaları ve uygulamaları konularında çalışmış olmak, f) SPSS, STATA vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hâkim olmak, g) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek, h) Enerji üretimi ve yenilenebilir enerji çalışmalarında bulunmuş olmak, ı) Kamu ihale mevzuatı, muhasebe uygulamaları, mali tabloların hazırlanması ve analizi, satın alma usulleri, ihale dosyalarının hazırlanması konularında deneyime veya mali müşavirlik belgesine sahip olmak, i) Sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

3. Hukuk Müşaviri için Aranan Başvuru Şartları a) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel adaylarının, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna 4 denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) 28-29 Temmuz 2018 veya 20-21 Temmuz 2019 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puan almış olmak. c) Hukuk Müşavirliği pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

3.1. Hukuk Müşaviri Adayları için Tercih Nedenleri Hukuk Müşaviri pozisyonu için başvuran adayların, a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, b) Hukuk ile ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, c) Avukatlık stajını tamamlamış olmak ve bunu belgelemek, c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir.

4. İç Denetçi için Aranan Başvuru Şartları a) İktisadi ve İdari bilimler Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri veya Hukuk Fakülteleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, b) İç Denetçi pozisyonuna başvuracak adayların, sınav başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce dilinde (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak

4.1. İç Denetçi Adayları için Tercih Nedenleri İç Denetçi pozisyonu için başvuran adayların, a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak, b) Herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak tercih sebepleridir.

Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim dalından başvuru olmaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri Başvurular

Başvurular, 10 Şubat 2020 tarihinden başlayarak 21 Şubat 2020 tarihi saat 23.59’a kadar sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Başvuru sahibi, başvuruda eklediği bilgi ve belgelerin doğru ve tam olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

DOKA PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir