Personel Alımı

GSB Sınav şartsız personel alımı yapacak! Başvuru detayları belli oldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımında flaş bir karara imza atıldı.

BAŞARILI SPORCULAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İŞE ALINACAK

Yayınlanan karara göre Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunları, Dünya şampiyonaları ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren sporcular sözleşmeli olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel olarak alınacak.

Resmi Gazete’de GSB personel alım ilanları ile ilgili olara bazı şartları yerine getiren adayların sınavsız sözleşmeli personel olarak alınacağı açıklandı.

Yayınlanan kararda, “Gençlik ve Spor Bakanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözlesmeli personel, yukarıdaki hükümlerine bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralamasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılır.” denildi.

SINAV ŞARTSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Ayrıca yayınlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Gençlik ve Spor Bakanlığında altmış yaşından büyük olmamak kaydıyla aşağıdaki şartlarda herhangi birisini taşıyanlar ekli (4) sayılı cetvele bağlı olmaksızın ve sınav şartı aranmaksızın Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre bu Esaslar kapsamında spor uzmanı ve antrenör unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilebilir:

a) Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

b) Dünya şampiyonalannda olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

c) Avrupa şarnpiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmek.

ç) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak.

d) Olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yanşmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmak.” 

Aynı Esasların ek 8 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan “Bir Yıldan Az Süreli veya Mevsinılik Biz:mestere ilişkin” ibaresi “Bir Yıldan Az Süreli Hizmetlere ilişkin” olarak değiştirilmiş, yedinci fikrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş ve dokuzuncu fikrasinın sonuna “Bu madde hükümlerine aykın olmamak üzere, aranacak özel şartlar ile alım yöntemleri kurumlarca cümlesi eklenmiştir. 

“Geçici Madde 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Gençlik ve Spor Bakanlığında 2115/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası kapsamındaki antrenör ve spor uzmanı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmekte olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on işgünü içerisinde yazılı olarak başvuranlar, bu Esaslar ile gelirden sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere aynı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlanna geçirilir. Bu madde uyarınca atananlann pozisyonları personelin önceki pozisyonlanna ait sözleşme ücreti esas alınarak atama tarihi itibarıyla merkezde toplam sayı, taşrada ise il bazında ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (IV) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş, önceki pozisyonlan aynı tarih itibarıyla iptal edilerek mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (1V) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış sayılır. Ihdas ve iptal edilen pozisyonlam ait bilgiler bir ay içerisinde Cumhurbaşkanlığına bildirilir. Bu maddeye göre atananlann önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlannda iş sonu tazminatına esas toplam hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır. Ayrıca önceki pozisyonlarında geçen hizmet süreleri, kurum içi yer değişikliği için bu Esaslarda aranan sürelerin hesabında değerlendirilir. Birinci fıkra kapsamında bulunan ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, dogum. evlat edinme, askerlik, eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebepleriyle görevi başında bulunrnayanlardan, ilgili ınevıumma göre hizmete almma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar, usuliine ve süresinc uygun şekilde yeniden istihdam edilmek üzere talepte bulundukları tarihten itibaren otuz gün içerisinde atanır. Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddiideri gidemıeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. 

KÜLTÜR BAKANLIĞI DA SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

“Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlannın sanatsal faaliyetleri kapsamında bu madde uyarınca çalıştırılanların çalışma gün, saat ve sürelerinin tespiti hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir. Yedinci fıkrada belirtilen 65 yaş sınırlaması, bu sanatsal faaliyetler kapsamında eser başı veya temsil başı ücret karşılığı çalıştmlanlar için uygulanmaz. Eser başı, temsil başı veya günlük ücret karşılığı çalıştmlanlann ücretleri, ayın  5’i beklenmeksizin, görevin yapılmasını müteakiben ödenebilir.” 

Geçici Madde 17 – Ekli 5 sayılı Cetvelde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlannm sanatsal faaliyetlerine ilişkin himmlenie 2020 yılında çalışunlaeak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, ek 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında aynca bir belirleme yapılmaksızın anılan cetvelde yer alan sınıdamalar çerçevesinde kullanılır.” 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir