Personel Alımı

Hâlâ Başvuru Yapmadıysanız Dikkat! O İlanlara Başvuru Yapmak İçin Yarın Son Gün!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) farklı kamu kuruluşlarından ve meslek gruplarından olan ilanları kendi web sitesinde yayımlayarak vatandaşlara iş istihdamı sağlamaya devam ediyor. DPB tarafından yakın zamanda yayımlanmış ve başvuru son tarihinin 06.11.2019 (yarın) olan ilanları sizin için derledik… İşte o ilanlar:

1) Süleyman Demirel Üniversitesi 17 Akademik Personel Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR

İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR:

1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)’da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8- Yabancı Dil Belgesi

9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)

11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru : 23.10.2019

Son Başvuru : 06.11.2019

Ön Değerlendirme : 08.11.2019

Sınav Giriş : 12.11.2019

Nihai Sonuç Açıklanma : 14.11.2019

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

9- Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10- e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İlana erişmek için: https://bit.ly/2pIuhKE adresini ziyaret edebilirsiniz.

2) Amasya Üniversitesi 15 Akademik Personel Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır. Profesör ve Doçent kadroları için başvurular; ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. (Bu ilanımız 23.10.2019 tarih ve 30927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

1-Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 6 adet (1 adet dosya, 5 adet CD) ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 3 adet (1 adet dosya, 3 adet CD) ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 3 adet (1 adet dosya, 3 adet CD) ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5-Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

6-Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Dilekçe ve Ekleri

1- Başvuru dilekçesi ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/dilekceler adresinden temin edilecektir.)

2- Fotoğraf (4 adet)

3- Özgeçmiş

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Noter Onaylı)

5- Yabancı Dil Belgesi (Dr. Öğr. Üyesi ve Doçent Başvuruları için)

6- Yayın Listesi

7- Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurumdışı müracaatlarda)

9- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Adet Fotoğraflı, Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) ( https://pdb.amasya.edu.tr/formlar-dilekceler/formlar/idari-ve-genel-formlar )

Jüri Dosyası

1- AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )

2- Özgeçmiş

3- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri

4- Yayın Listesi ve Yayınlar

İlana erişmek için: https://bit.ly/2CbyRDV adresini ziyaret edebilirsiniz.

3)  TC. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70(yüzde yetmiş)’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’u (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanı olan adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. Bakanlığımızca yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 (Üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak Sayfa 2 / 6 uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1. SISTEM UZMANI

(1 Kişi- Tam Zamanlı – 3 Katına Kadar)

 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

 Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) , File Server konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

 Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

 Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,,

 İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

 Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi olmak,

 Linux Sunucu kurulum ve Konfigurasyon Konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

 Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitor konusunda tecrübeli olmak,

 Glassfish ve Apache Tomcat Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe Sahibi olmak.

 Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

 Perl, Python , Shell Scripting konularından birinde tecrübe sahibi olmak, Tercih Sebebi:

 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

 Linux Foundation Certified System Administrator(LFCS), Linux Foundation Certified Engineer(LFCE) , Red Hat Certified System Administrator Sayfa 3 / 6 (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

 Vmware Certified Professional(VCP) Sertifikasına Sahip olmak.

 Microsoft SQL Hakkında Bilgi Sahibi Olmak.

 SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) konularında deneyimli olmak,

 Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

 Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2. YAZILIM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı – 2 Katına Kadar)

 Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hâkim olmak ve. NET teknolojileriyle (.NET Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak

 Çok katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

 Kurumsal yazılım mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,  İlişkisel veri tabanları yönetim sistemleri ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

 Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, AJAX, JQuery) konularında bilgi sahibi olmak,  SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure veya function yazabilmek,

 Versiyonlama araçlarından (TFS, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, Tercihen;

 I. .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.

 II. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

 III. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

 IV. Coğrafi Bilgisi Sistemleri ve sayısallaştırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

3. BILGI GÜVENLIĞI UZMANI (1 KIŞI- TAM ZAMANLI – 2 katina kadar)

 Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilgi güvenliği alanında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

 Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

 Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF), URL filtering, Firewall, Sandbox vb) cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak, Sayfa 4 / 6

 Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

 CIS (Center for Internet Security) tarafından sunulan güvenlik ilkelerine ait kılavuzları okuyabilecek ve kurum için gerekli olan sıkılaştırma ayarlarını işletim sistemleri üzerinde yapabilecek tecrübeye sahip olmak,

 Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

 Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,

 UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, Tercih Sebebi:

 Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 23/10/2019 – 06/11/2019 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 06/11/2019 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş, c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün

(d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 10 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 14/11/2019 tarihinde ilan edilecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 21/11/2019 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya /ANKARA ) da yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 28/11/2019 tarihinde sonra www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

d) Başarı sırasına göre 3 (Üç) aday asil, 5 (Beş) aday yedek olarak belirlenecektir.

7. SONUÇLARIN DUYURUSU

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 3 ( Üç)’dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesi www.sanayi.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

c) Kazanan asil adaylara ilandan itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir. Sayfa 6 / 6

8. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A – 06510 Çankaya /ANKARA ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278 Web : www.sanayi.gov.tr

İlana erişmek için: https://bit.ly/2WMfZEW adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir