Personel Alımı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Çesitli Unvanlarda Danışman Alımı Yapılacak

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan duyuru ile bu projede görevlendirilmek üzere eğitim danışmanları istihdam edileceği belirtildi. Başvuru şartları, aranan nitelikler haberimizde mevcuttur.

PROJE HAKKINDA

İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır. Bakanlığımızda 2010 yılından itibaren Sağlık Sistemi Değerlendirmesi konusuna odaklanan çalışmalarla beraber kapasite oluşturma çalışmaları başlatılmıştı. Bu çalışmalar kapsamında “Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2011” raporu hazırlanmış ve 2012’de yayınlanmıştır.

Ayrıca 2013 yılında “Sağlıkta Stratejik Planlama: Türkiye Örneği” çalışması yapılarak 2015 yılında yayınlanmıştır. SSGDP kapsamında projenin, “Birincil ve İkincil Koruma” başlıklı I. Bölümünün “Uzaktan eğitim sisteminin altyapı ve donanımının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi ve il koordinatörlüklerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

 EĞİTİM TEKNOLOGU

 Eğitim Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanması aşamasında alanında uzman bir danışmandan bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır.

İŞ TANIMI:

 Elektronik ders hazırlanması sürecinde, grafik ve animasyon gibi unsurların oluşturulmasında diğer ekip üyelerine destek vermek,

 Hazırlanacak eğitim programlarının tanıtıcı metinlerini e-öğrenme ortamlarında yazmak,

 USES bünyesinde yürütülen eğitimlerin içerik geliştirme sürecine uygun eğitim materyallerini hazırlamak,

 Revizyonu gerçekleştirilecek eğitim programlarının ve sisteme yeni entegre edilecek eğitim içeriklerinin belirlenen kriterlere uygun şekilde hazırlanmasında ilgili konu uzmanları ve USES ekibi ile koordineli çalışarak, e-içeriğe uygun öğretim materyallerini hazırlamak,

 Mevcut kitap, kitapçık veya sunum gibi kaynakların belirlenen kriterlere uygunluğunu değerlendirmek, uygun hale getirilmeleri konusunda gerekli düzenleme ve değişikliklere ilişkin rapor hazırlamak, gerekli düzenleme ve değişikliklerin gerçekleştirilmesinde görev almak,

 Eğitim Programlarının amacına ulaşmasını kolaylaştırmak ve hedef kitleye en yararlı olacak şekilde sunulmasını sağlamak için ilgili konu uzmanları ile birlikte çalışarak kitap, kitapçık ve sunum gibi kaynaklardan elektronik ders materyali hazırlanması aşamasında eğitim tasarımını gerçekleştirmek. Bu aşamada, konunun nasıl anlatılacağı, ne tarz malzeme (grafik, resim, animasyon, metin, etkileşimli uygulama vd.) kullanılacağı, içeriğin nasıl yapılandırılacağı gibi eğitim tasarımı unsurlarını belirlemek, elektronik eğitimin sahne/hikaye/senaryo tasarımını (story board) yapmak,

 Yapılan eğitimlerin uygulamaya geçirilmesinde diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışmak,

 Hazırlanan elektronik derslerin testlerini çeşitli ve farklı kullanıcılarla birlikte gerçekleştirip gerekli düzenleme ve değişiklikleri raporlamak, İdarenin onayı ile kendi alanı ile ilgili düzenleme ve değişiklikleri yapmak, diğer alandaki (Grafik tasarım, web yazılım, ölçme değerlendirme vb.) personel ile paylaşarak gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılmasını sağlamak,

 İdari amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olmak,

 Uzaktan eğitim için ders tasarlama ve elektronik içerik hazırlama konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,

 Uzaktan eğitim içerik geliştirme programlarından Adobe Animate, Adobe Photoshop, Adobe Captivate ve Articulate programlarını ya da bunlara denk veya benzer programları temel derecede kullanabilmek,

 Öğretim Yönetim Sistemleri (LMS), SCORM ve AICC konularında kanıtlanabilir tecrübeye sahibi olmak.

Tercih Nedenleri:

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans mezuniyeti üzerine ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.

 After Effects, Camtasia programlarını temel derecede kullanabilmek tercih sebebidir.

 Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim standartları ile ilgili benzer projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir. 

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANI 

İŞ TANIMI:

  Teknik analizler, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı çalışmalarını gerçekleştirmek,

 Mevcut olarak bulunan eğitim yönetim sistemine iş akışı ile ilgili grafik yazılımlarını entegre etmek,

 Web-tabanlı eğitim/bilgilenme/araştırma için gerekli olan temel programları geliştirmek,

 Uzaktan eğitim modellerinin veri tabanlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi, sistemde ihtiyaç duyulabilecek veri madenciliğini yapmak,

 Uzaktan eğitimin sürekliliği için teknik geliştirmeleri sağlamak, entegre edebilmek.

 Hizmetin kesintisiz sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile gerekli güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için USES yedekleme merkezinin kurulumu ve yönetimi konusunda çalışmak,

 Uygulanacak olan eğitimlerin sistem üzerinden planlanması, başlatılması, takip edilmesi, raporlanması, dönem içi ve dönem sonu faaliyetlerde ekiple birlikte çalışmak,

 Uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesi, işletilmesi ve ileriye dönük bilişim planlamasının yapılması ve yönetilmesinde yazılım uzmanı ile işbirliği ve koordineli bir şekilde çalışmak,

 Eğitim Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, web-tabanlı yayınlama, bilgilendirme, eğitim faaliyetlerinin İnternet üzerinde periyodik olarak yayımlanması ve kurumsallaştırılmasında görev almak,

 İş tanımına giren konularda idari amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 4 yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

 Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda ve bilişim sistemleri, sunucularının kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,

 LMS (front end / back end), Adobe Connect temel düzeyde bilgi sahip olmak,

 Temel HTML5, CSS3,JavaScript, temel düzeyde bilgi olmak

 Asp.net, Asp ve/veya C# ile web tabanlı uygulama-yazılım geliştirme teknolojileri konusunda tecrübeli olmak, kod geliştirme kapasitesine sahip olmak,

 Nesne tabanlı programlamada temel düzeyde bilgi sahibi olmak

 .NET platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

 XSD, XML, XSLT konularında temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

 MS SQL veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak. Sql Server yönetme ve raporlama becerisine sahip olmak,

 Windows Server 2003/2008/2012 platformunda Web Server, Dns Server, Database Server kurulum konfigürasyon, yönetiminde temel düzeyde bilgi olmak.

İÇERİK GELİŞTİRME UZMANI

İŞ TANIMI:

 Elektronik ders hazırlanması sürecinde, video çekimi ve montajını yaparak sisteme yeni entegre edilecek ders materyallerini hazırlamak

 Birim içerisinde eğitimlerde kullanılacak ses kayıtlarını yapmak, ses dosyalarını düzenlemek,

 Eğitim videolarının gerekli düzenlemelerini; kurgusunu, renklerini ve montajını yapabilecek,

 Birim içerisinde eğitimlerde kullanılacak animasyonları hazırlamak,

 Revizyonu gerçekleştirilecek eğitim programlarının ve sisteme yeni entegre edilecek eğitim içeriklerinin belirlenen kriterlere uygun şekilde hazırlanmasında ilgili konu uzmanları ve USES ekibi ile koordineli çalışarak, e-içeriğe uygun öğretim materyallerini hazırlamak,

 Elektronik kitap, kitapçık veya sunum gibi kaynakları belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlamak,

 Yapılan eğitimlerin uygulamaya geçirilmesinde diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışmak,

 İdari amiri tarafından verilen iş tanımı kapsamına giren diğer görevleri yerine getirmek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 Tercihen dört yıllık üniversitelerin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü ve ya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü olmak üzere lisans mezunu olmak.

 Video çekimi, montaj, ses kaydı yapmak konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,

 Görsel materyal hazırlama, ses editleme ve animasyon yapma konularında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak

 Uzaktan eğitim için materyal tasarlama amacı ile Adobe Animate, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Captivate, Audition, Articulate ve Davinci Resolve programlarını ya da bunlara denk veya benzer programları temel derecede kullanabilmek,

 Ses uygulamaları konusunda Wavelab, Sony Sound Forge ve benzer programlardan en az birini iyi derecede kullanıyor olmak.

TERCİH NEDENLERİ:

 Uzaktan eğitim ve uzaktan eğitim standartları ile ilgili benzer projelerde çalışmış olmak

 Yapmış oldugu çalışmalarla ilgili portfolio hazırlamak ve sunmak T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını, Başvuru Kodunu ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 19.11.2019 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:5 Çankaya/Ankara 06800 Elektronik Posta: shgm.satinalma@saglik.gov.tr

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir