Personel Alımı

KPSS 60 Puan İle yeni Alımlar Başladı! Hemşire, Psikolog, Laborant…

KPSS sınavına giren ve iş aramaya devam eden hemşire, psikolog, ebe, laborant, fizyoterapist için güzel haber geldi. Harran Üniversitesi yeni personel alımı ilanı yayınladı. En önemli şartlardan biri ise KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.

Harran üniversitesi yeni personel alımı yayınladı. Psikolog, fizyoterapist, laborant, ebe, hemşire, röntgen teknisyeni alanlarında 60 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuruya ilişkin detaylar…

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel
şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları
için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS
(P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar
Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak
istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek
koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin
atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından
belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

Başvuru tarihleri: 17 haziran 2021- 2 temmuz 2021 arası kabul edilecek.

İlgili Makaleler