Personel Alımı

KPSS’li ve KPSS şartsız personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü en az lise ve önlisans mezunu personel alımı yapacak! Personel alımı başvuruları 23 Haziran itibari ile başlamış olup, başvurular 15 gün devam edecektir. Personel alımları kadrolara göre KPSS 50 taban puan şartı ve KPSS şartsız yapılacak olup, hangi mesleklerden personel alınacağı, başvuruların nereye-nasıl yapılacağı ve diğer detaylar aşağıda verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, dün yayınlanan Resmi Gazete’de KPSS 50 taban puan şartı ve KPSS şartsız olarak, aşağıda belirtilen kadrolara en az lise ve önlisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımı ile ilgili yapılan resmi açıklama şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere; Aşağıda sözleşmeli pozisyonu, adedi, KPSS türü ve puanı, teşkilatı /görev yeri ve öğrenim durumu belirtilen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” konulu kararı çerçevesinde 13 (onüç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 2 (iki) tekniker, 6 (altı) teknisyen, 4 (dört) gemi adamı ve 1 (bir) destek personeli (şoför) alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

e) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

h) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

1-TEKNİKER (2 Adet)

1. Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından mezun olmak,

2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

2-TEKNİSYEN (6 Adet):

1. Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak,

2. Gemi adamı ehliyetine sahip olmak,

3. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

3-GEMİ ADAMI (4 Adet):

1. En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2. Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

3. Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

4-DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet):

1. En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

2. En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

3. Cinsiyeti erkek olmak,

4. ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden, 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

BAŞVURU VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın resmi gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları kaydıyla başvuruları geçerli kabul edilecektir. Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

1- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan veya www.hssgm.gov.tr Internet adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüzde ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- 2018 KPSS sonuç belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü), (Gemiadamı hariç)

4- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi,

5- Gemiadamı, Tekniker ve Teknisyen için Gemiadamı ehliyetinin örneği,

6- Gemiadamı pozisyonu için çalıştığı süreleri gösterir, (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu veya ıslak imzalı hizmet dökümü)

7- Destek Personeli için B sınıfı ehliyeti örneği

8- İyi hal kağıdı (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır)

9- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru forma yapıştırılacaktır.)

Yukarıda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TEKNİKER VE TEKNİSYEN İÇİN

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak alım yapılacak kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

GEMİADAMI İÇİN

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar için uygulama sınava yapılacaktır. Uygulama sınavından en yüksek puan alandan başlayarak kadro sayısı kadar adaya yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Uygulama sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) İÇİN

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak en fazla 10 aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.hssgm.gov.tr ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAVIN YERİ VE ZAMANI:

Sözlü ve uygulama sınavı İstanbul ilinde yapılacaktır. Hangi adres, gün ve saatte yapılacağı www.hssgm.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVI DEĞERLENDİRME VE SONUCU İLAN ETME:

1-Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

2-Tekniker, teknisyen ve destek personeli için; KPSS puanı + sözlü sınav puanı toplamının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan başlayarak kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

3-Gemiadamı için uygulama sınavından başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. En yüksek puandan başlayarak kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

4-Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere yedek adaylar belirlenecektir. Atanmaya hak kazanan adayın sonucun ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecekler ve yedeklerden alım yapılacaktır.

Yedeklerinde başvuru süresi 15 gündür. Bu ilan da tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, sözlü ve uygulama sınavı, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre içerisinde istenilen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen şartlara ve niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar, belgelerinde tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sözleşme düzenlendikten sonra aranan şartları taşımadığı anlaşılanların sözleşmesi feshedilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri çerçevesinde istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlandığından ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESLERİ VE İRTİBAT TELEFONLARI:

1-Başvuruların Yapılacağı Adres: Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No: 21 Karaköy / İSTANBUL

2-Telefon Numarası: +90 212 293 36 74 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367)

İlgili Makaleler