Kamu HaberleriPersonel Alımı

Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Bu Alanlardan Mezun Personeller Alınacak!

Memur olmak isteyen binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre Tapu ve Kadastro memur alımı yapacak. Tapu, harita ve kadastro alanlarında öğrenim görmüş binlerce adayın başvurabileceği ilana göre son başvuru tarihi 7 Ocak olarak ifade edildi. Bir çok ilden yapılacak olan personel alım şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

Tapu ve Kadastro’da çalışmak isteyen vatandaşlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;

2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru
yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3),
ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim
mezunları için ise; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli
bir KPSS puanı almış olmak.

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.

İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün
almamış olmak.

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak,

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.

Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam
teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

İlgili Makaleler