Kamu HaberleriPersonel Alımı

Merkezi Finans Ve İhale Birimi’nden Yeni Personel Alımı İlanı!

Merkezi Finans Ve İhale Birimi 15 personel alımı yapacağını duyurdu. Merkezi Finans ve İhale Birimi bir uygulayıcı kurum olarak, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar kapsamındaki tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işi ve hibelere ilişkin projelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerinden sorumludur. Bir “Program Yetkilendirme Görevlisi” nin sorumluluğu altında çalışan CFCU, ihalelere ilişkin AB kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınmasını ve düzgün bir raporlama sisteminin işlemesini temin eder. İlgili bakanlıklardaki Kıdemli Program Görevlileri projelerin teknik uygulamasında Program Yetkilendirme Görevlisine yardım eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi 15 adet Uzman Personel pozisyonu için 2 Ağustos – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Seçme ve Giriş Sınavı yapılacak.

İşte başvuruya ilişkin detaylar

A) Seçme Sınavı; kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecektir

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi (Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, sistem mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, matematik, istatistik, kontrol ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak): 2

B) Giriş Sınavı; açıktan istihdam edilecek personele uygulanacak olan sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 13 adet Uzman Personelin mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Uzman Personel I. Grup (Hukuk): 2
Uzman Personel II. Grup (Matematik, İstatistik, İstatistik-Matematik): 2
Uzman Personel III. Grup (İktisat, Maliye, Ekonomi, Maliye ve Ekonomi): 2
Uzman Personel IV. Grup (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 1
Uzman Personel V. Grup (İlanda belirtilen Mühendislik Programları): 2
Uzman Personel VI. Grup (Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği): 2
Uzman Personel VII. Grup (Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim Tasarımı ve Medya, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya, Medya ve İletişim, Medya ve Uygulamalı Görsel Sanatlar): 1
Uzman Personel VIII. Grup (Biyoloji, Kimya, Biyoloji-Kimya): 1

  • Birim, yapılacak Seçme ve Giriş sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.
SEÇME – GİRİŞ SINAVI ESASLARI
  • Seçme ve Giriş sınavı sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.
  • Giriş Sınavı (Açıktan istihdam edilecek personel); Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır.
  • Seçme sınavı (Aylıksız izinli veya geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeli) ise Birimde çalışmak üzere yapılan başvurulardan, Birimin insan kaynakları planlamasına uyan ve MFİB Personel Yönetmeliğinde sayılan şartları taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
  • Başvurusu kabul edilip seçme/giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (https://www.cfcu.gov.tr) duyurulacak olup adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
  • Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir. Sözlü sınav Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, sınavda uzman personel adaylarının, mesleki bilgisi, Birimin Mutabakat Zaptındaki görevlerine ilişkin konular hakkındaki bilgi düzeyi, yabancı dili kullanma becerisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti değerlendirilir.

Sınavda genel hatlarıyla;
– Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,
– Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,
– Genel AB kültürü (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),
– Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,
– Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular sorulacak olup, bu alanların dışına çıkılması da mümkündür.

  • Giriş Sınavında başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.
  • Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.
  • Seçme sınavda başarılı bulunan kamu personelinin listesi ise Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisince istihdamı uygun bulunan personel, kurumlarından gerekli muvafakatin alınmasını müteakip Birimde göreve başlatılacaktır.

Başvurular 15/06/2021 – 16/07/2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

İlgili Makaleler