Personel Alımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları…

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı ilanı yapacağını duyurdu. İlk defa alım yapılacağını açıklayan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde açılan departmanlar arasında bilgisayar işletmeni, mühendis gibi alanlarda memur alınacak. Ancak en önemli başvuru detaylarının arasında KPSS sınavından en az 75 puan alınması gerektiğini belirtti. İşte başvuru şartları.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3
türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını
belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi
eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

İlgili Makaleler