657. Sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 48. Maddesinde Yer Alan Koşullar

Kamu kurumları yayımladıkları personel alım ilanlarında adaylardan çok sayıda koşul talebinde bulunurlar. Özellikle alım yapılacak pozisyona göre belirlenen özel koşullar alımlar için belirleyici olur. 

Bunun dışında adayların sağlamaları gereken genel koşullarda bulunuyor.

ADAYLARDAN TALEP EDİLEN GENEL KOŞULLAR

Memur alımları için yayımlanan tüm alım ilanlarında adaylardan genel koşullara haiz olmaları istenir. Her kurumun ilanında yer alan bu koşullar Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan koşullardan oluşur. Her adayın sağlaması gereken bu koşulları sizlere aşağıda aktarıyoruz.

657 SAYILI KANUNUN 48. MADDESİNDE YER ALAN KOŞULLAR

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun tam metni için TIKLAYINIZ

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir