Genel

Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı! Memur Olmak İsteyen Eski Hükümlüler Dikkat!

Memur olmak isteyen ancak işlediği suç sebebiyle memur olamayan vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir duyuruda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Konya Valiliğine gönderilen yazıda  devlet memurluğuna engel olmayacak hapis cezasına mahkum edilenlere, cezalarının infazı süresince aylık ve diğer özlük haklarının verilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, bu durumda olanların açığa alınmasını öngören bir mevzuat hükmünün de bulunmadığı ifadelerine yer verdi. İşte o yazının detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Açıklaması

“1- Cezasının infazı süresince, aylık ve diğer özlük haklarından herhangi bir şekilde yararlandırılmamak kaydıyla kadrosunun saklı tutulacağı yönünde Valiliğinizce alınacak bir onay ile geçici olarak memuriyetle ilişiğinin kesilmesi,
2- İstemesi halinde cezasının bitiminde göreve başlayabileceğinin; ancak bu sürenin cezasının bitimi tarihinden itibaren 10 günü geçemeyeceğinin yazılı olarak kendisine tebliğ edilmesi,
3- İdari işlemlerde tereddüde neden olunmaması açısından onay ve tebliğ-tebellüğ tutanağının ilgilinin özlük dosyasına konulması,

4- Cezasının infazı tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlaması halinde, göreve başladığı tarihten itibaren aylık ve diğer özlük haklarının cezaevine girdiği sıradaki derece ve kademesi üzerinden ödenmeye başlanması; ayrıca cezaevinde geçen sürelerinin hizmet süresi, derece ilerlemesi ve benzeri işlemlerde dikkate alınmaması,
5- Cezanın bitimi tarihinden itibaren kabul edilebilir zorunlu nedenler olmaksızın 10 gün içinde göreve başlamaması halinde ise görevine son verilmesi,
şeklinde uygulanmış olması gerekmektedir.”

Memurluğa engel olmayan hapis cezaları 657 sayılı Kanunun 48/A-5 bendinde şu şekilde açıklanmıştır:

‘Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
– kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
– ya da affa uğramış olsa bile defletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçlan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. “

İlgili Makaleler