Personel Alımı

O Belediye Resmen Duyurdu! Memur Alım Başvurusu İçin Son Gün 26 Ocak!

Memur olmak isteyen ve iş başvurularını araştıran binlerce vatandaş için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Afyonkarahisar ilinde ikamet edenler için Özburun Belediye Başkanlığı 18 memur alımı yapacağını ifade etti. Kadın veya Erkek fark etmeksizin yapılacak olan personel alımı için KPSS şartı bulunduğu ifade edildi. Başvurmak isteyen adaylar, 24-26 Ocak tarihleri arasında başvurularını iletebilecek. İlanın şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen bir sıra numaralı unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş
olmak, iki sıra numaralı unvan için Ortaöğretim 2020-KPSSP94 sınavına girmiş olmak ve
belirtilen bu sınavlardan asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) Tabloda yer alan bir sıra numaralı unvan için 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz http://www.ozburun.bel.tr/ internet
adresinden temin edilecektir,
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek (Her aday eğitim durumuna
göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

İlgili Makaleler