Önemli Başlıklar

İŞKUR İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sigortalı olarak çalışma deneyimi olup işten çıkarılmış ve iş almaya hazır vatandaşlar İşkur işsizlik maaşına başvuru hakkına sahiptir.

İşsizlik Ödeneği için Başvuru Nereden Yapılmaktadır?

İşsizlik maaşı talep etmek isteyen vatandaşlar, iş sözleşmesinin feshedilme tarihini izleyen 30 gün içerisinde İŞKUR ofisine şahsen müracaat ederek ya da www.iskur.gov.tr internet adresi ya da e-devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilirler. E-devlet üzerinden başvuru adresi https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu şeklindedir.

30 günden daha geç bir tarihte başvuru yapıldığı takdirde, gecikme süresi işsizlik maaşı hak sahipliği süresinden düşürülecektir. Mücbir gerekçeler sunulduğu takdirde kesinti yapılmamaktadır. İşsizlik maaşı başvuru sonuçları başvurulan ayı takip eden ayın sonunda ilan edilir.

İşsizlik Ödentisi Başvurusu için İstenen Belgeler Nelerdir? 

İşkur şubesine giderek bizzat işsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, üzerinde vatandaşlık numarası bulunan nüfus cüzdanı, işten ayrılma belgesi ve işsizlik maaş dilekçesini de yanlarında bulundurmak durumundadır.

İşsizlik Ödentisinden Kimler Faydalanabilir?

İşsizlik maaşından, iş akdi işveren tarafından sonlandırılan vatandaşlar yararlanabilmektedir. Ayrıca haklı gerekçelerle iş akdini kendileri sonlandıran vatandaşlar da başvuru yapabilmektedirler.  

4/a statüsünde işçi olarak çalışan sigortalılar ile birlikte aşağıdaki iş kollarında çalışanlara da işsizlik maaşı sağlanmaktadır:

•    Banka ya da sigorta şirketi çalışanları,
•    Sözleşmeli olarak bir ya da birden fazla işveren için çalışan sanatçılar, dolmuş, taksi, otobüs gibi şehir içi ticari taşıma araçlarında çalışanlar, 
•    1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na bağlı olarak genelevde çalışan kadınlar,
•    Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dershanelerde öğretici olarak çalışanlar.

İşsizlik Ödeneğini Almaya Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların İşkur’a başvurabilmeleri için sağlamaları gereken kriterler şunlardır:

•    İş sözleşmesinin son tarihinden 120 gün önce iş sözleşmesine tabi olmak,
•    İş sözleşmesi feshedilme tarihinden önceki son üç yılda minimum 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
•    İş sözleşmesi feshedilme tarihini takip eden bir ay içerisinde İşkur işyerlerine şahsen müracaat etmek veya İşkur web sitesine ya da e-devlet kapısına başvuruda bulunmak,
•    Kendi inisiyatifi ve hatası dışındaki gerekçelerle işten çıkarılmak.

İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süreyle Ödenmektedir?

İşsizlik maaşı ödenme süresi iş sözleşmesinin sonlandırılmasından önceki son üç yıl içerisinde çalıştığı gün sayısına göre farklılık göstermektedir. Buna göre 600 gün sigortalı çalışmış bir vatandaşın 6 ay; 900 gün sigortalı çalışmış biri 8 ay; 1080 gün sigortalı çalışmış kişinin ise 10 ay boyunca işsizlik ödeneği alma hakkı vardır. Kamuilanlari.com İşsizlik ödeneği almak için işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği  Nasıl Hesaplanmaktadır?

İşsizlik maaş tutarı hesaplanırken 4 aylık prime kazançları göz önünde bulundurulmaktadır. İşsizlik maaşı, sigortalı çalışanın 4 ay üzerinden günlük kazancının %40’ına karşılık gelmektedir. 

2019 Yılı için Belirlenen Aylık İşsizlik Ödeneği 

2019 yılı aylık işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin (2.558.40 TL) %80’ini geçmemelidir.  Buna göre, 2019’da aylık işsizlik maaşı son 4 çalışma ayı kıstas alınarak şu şekilde belirlenmiştir:

•    Asgari maaş ile çalışanlara, 7.77 liralık damga vergisi kesintisinden sonra ödenecek aylık işsizlik maaşı 1.015.59 liradır.
•    3.500 lira maaşla çalışanlar, 10.63 liralık damga vergisi kesintisi ile birlikte aylık 1.389.37 lira işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.
•    6.000 lira maaş alanlar, 15.53 liralık damga vergisi kesildikten sonra aylık 2.031.19 lira işsizlik maaşı alabileceklerdir.
•    
İşsizlik Ödeneği Nasıl ve Ne Zaman Ödenmektedir? 

İşsizlik maaşı her ayın beşinde aylık olarak işsiz sigortalının bizzat kendisine verilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı gerekli gördüğü takdirde ödeme tarihini öne çekebilir. 

İşsiz vatandaş her ayın 5’inde herhangi bir PTT şubesine TC vatandaşlık numaralı kimlik belgesi ile başvurarak işsizlik maaşını alabilir.

Son 120 gün içerisinde kesintiye yol açmayacak durumlar nelerdir?

Sigortalı çalışanın iş sözleşmesinin feshinden önceki son 120 gün boyunca şu sebeplerden ötürü primlerinin eksik ödenmesi durumunda işsizlik maaşı kesintisine gidilmeyecektir: 

•    Ekonomik kriz, 
•    Doğal afetler, 
•    Kısmi işe alım, 
•    Grev,
•    Lokavt, 
•    Çalışanın gözaltına alınması, 
•    Disiplin cezası, 
•    Sağlık sorunları, 
•    Ücretsiz izin, 
•    Hüküm giyme kararına bağlanmamış tutukluluk hali, 
•    Çalışanın hayatını doğrudan etkileyen genel olaylar, 
•    Kısa ve yarım çalışma ödeneği.  

İşsizlik Ödeneği Kesintileri Nelerdir? 

İşsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. Damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. 

İşsizlik Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilmektedir?

İşkur işsizlik maaşı alan sigortalı işsiz vatandaşlar, belli hallerde işsizlik maaşı alma hakkından mahrum bırakılabilirler. Süresiz işsizlik maaşı kesintisine yol açan haller şöyledir:

•    İşkur, işsiz sigortalılara mesleki deneyimlerine uygun, son çalıştığı işin maaş ve çalışma koşullarına benzer nitelikte, ikametinin bağlı olduğu belediyenin sınırları dahilinde iş bulmaktadır. Sunulan iş teklifinin zorunlu bir gerekçe gösterilmeden reddi,
•    İşsizlik ödeneği aldığı süre zarfında kişinin yasal olmayan yollarla çalıştığının Kamu İdaresi Müfettişleri ya da Denetim Elemanları tarafından tespiti ve ispatlanması durumunda işsizlik ödenekleri süresiz olarak kesilmektedir.

İşkur, aşağıda belirtilen durumlar sona erene dek işsizlik maaşını dönemsel olarak kesmektedir. İşsizlik maaşının duruma göre kesintiye uğratan durumlar şunlardır: 

•    Bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayan vatandaşın maaşı yaşlılık maaşı almaya başladığı tarihten itibaren kesilecektir. 
•    İşkur işsizlik ödentisinden faydalananlara meslek edindirme ve geliştirmeye yönelik eğitim imkanı sağlamaktadır. Kamuilanlari.com. İşkur’un önerdiği meslek edindirme ve geliştirme eğitimlerine herhangi bir gerekçe göstermeden katılmayan ya da devamlılık göstermeyen veyahut eğitime katılması için gerekli belge ve dokümanları istenilen süre zarfında teslim etmeyen vatandaşların da işsizlik maaşlarının kesilmesi söz konusudur. Bahsi geçen durumların sonlanması halinde işsizlik maaşı yeniden ödenmeye başlanmaktadır.

İşsizlik Ödeneği Alanlar Kamu Sağlık Hizmetinden Faydalanabilir mi?

İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler kamu kurum ve kuruşlarına ait sağlık birimlerinde muayene olma ve tedavi görme hakkına sahiptir.

İşkur’a Bildirilmesi Gereken Durumlar

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar, aşağıda sözü geçen hallerde İşkur’u mutlak surette bilgilendirmelidirler:

•    İkamet edilen adresten taşınma,
•    Yaşlılık aylığı almaya başlamak,
•    Yetkili bir sağlık kuruluşundan istirahat raporu almak,
•    Askere gitmek,
•    Bir işte çalışmaya başlamak,
•    Mahkeme kararı sonucu işe yeniden alınmak,
•    Herhangi bir gerekçe ile yurt dışına çıkmak.

İşsizlik Ödeneği Hangi Şartlarda Yeniden Başlatılabilir?

İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar, işsizlik ödeneği alma süresini doldurmadan başka bir işe  girebilir ve yeniden işsiz kalmaları durumunda daha önce hak ettikleri işsizlik maaş süresi dolana kadar hak sahibi olmaya devam ederler. Hak sahipliğinin devamı için vatandaşın İşkur’a başvuru tarihi esas alınır. 

Yabancı Sigortalılar İşsizlik Ödeneği Alma Hakkından Faydalanabilirler mi?

T.C.’de çalışma hakkına sahip ve sigortalı olarak çalışmış yabancılar da 5510 sayılı iş kanunu gereği işsizlik maaşına başvurabilirler. TC vatandaşı olmamak, İşkur işsizlik maaşı başvurusu yapmaya engel değildir. 

İşsizlik Ödeneği ile Birlikte Verilen Hizmetler

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar İŞKUR’un aşağıdaki hizmetlerinden de faydalanabilirler:

•    İşkur işsizlik ödeneği alan vatandaşlara iş bulma konusunda yardım etmektedir.
•    İşkur işsizlik maaşı alan vatandaşlar, meslek edindirme ya da geliştirme eğitimleri alarak iş bulmada daha avantajlı hale gelebilirler.
•    Genel Sağlık Sigortası primleri ödendiği için kamu sağlık hizmetinden yararlanma imkanı sunulmaktadır.

İşkur İşsiz Vatandaşlara Hangi Kurs ve Eğitimleri Sağlamaktadır?

İşkur, Türkiye’deki istihdam oranını arttırmak ve işsiz vatandaşların mesleki becerilerini geliştirerek vatandaşları işgücü olarak kazanmaya yönelik pek çok meslek eğitim kursu, girişimcilik ve işbaşı eğitim programı ile farklı pek çok alanda kurs, proje ve program hizmeti sunmaktadır. İşkur, Türkiye’nin 81 ilinde İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri yürütmektedir. Analizlerden elde edilen veriler ışığında bölgelere göre en çok ihtiyaç duyulan iş kolları saptanarak, ihtiyacı karşılayacak Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır. Planlar neticesinde belirlenen mesleklerde kurs ve programlar oluşturulmaktadır. 

Çalışma İş ve Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri’nde görevli 4000 iş ve meslek danışmanı işsiz vatandaşlara meslek edindirme, meslek geliştirme ya da piyasa iş gücüne katılma konusunda destek vermektedir. İşsiz vatandaşlar, aktif işgücü hizmetinden yararlanarak meslek beceri ve deneyimlerine göre en uygun kurs ya da programlara yönlendirilmektedirler.

İşkur’un Aktif İşgücü Programları Hizmeti Hangi Programları İçermektedir?

İşkur aktif işgücü programları bünyesinde aşağıdaki dört temel programı yürütmektedir:

•    Meslek Eğitim Kursları,
•    İşbaşı Eğitim Programları,
•    Girişimcilik Eğitim Programları,
•    Toplum Yararını Amaçlayan Programlar.

Yukarıda adı geçen programların yanı sıra İşkur, işsiz vatandaşlara aşağıdaki eğitim, uygulama ve projeleri ile destek olmaktadır. İşkur’un aktif iş gücü programları kapsamında yer alan diğer projeler şunlardır:

•    Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim,
•    Korumalı İşyerleri Projesi,
•    Özel Politika ve Uygulamalar,
•    Engelli ve Eski Hükümlüye Yönelik Kendi İşini Kurma Desteği,
•    Engellinin İş Bulmasını Kolaylaştıracak Destek Teknolojileri ile ilgili Projeler,
•    Engellinin İstihdamı, İşe ve İşyerine Uyum Sürecini Kolaylaştırıcı Projeler,
•    Engellinin İşe Alım Olasılığını Yükseltmeyi Hedefleyen Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri

Aktif İşgücü Program Tutarı nedir? 

İşkur’un işsiz vatandaşlara hizmet amacıyla organize ettiği program, kurs, proje ya da destekler karşılığında hiçbir ücret alınmamaktadır. İşkur, adı geçen tüm hizmetlerin masrafını finanse etmektedir. Eğitim ya da destek almak isteyen işsiz vatandaşlara kurs süresince yol ve yemek masrafları için günlük 20 ila 77 TL arasında değişen bir ödeme yapılmaktadır. Toplum Yararını Amaçlayan Programlarda asgari miktarda yardım yapılabilmektedir.

Kursiyerlere Mesleki Yeterlilik Belgesi Veriliyor mu?

Devamlılık koşunu sağlayarak kursu başarıyla bitiren katılımcılar uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesi ya da  Mili Eğitim Bakanlığı’nın ya da Üniversitenin onayladığı kurs bitirme sertifikası almaya hak kazanırlar. Sertifikayı alan işsiz vatandaşlar, eğitimleri ile ilgili bir işte çalışmaya başlama imkanına sahip olmaktadırlar. İşbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlara İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası; girişimcilik eğitim programlarına katılan vatandaşlara ise Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi girişimcilerin destek almalarını kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB tarafından verilmektedir. 

İş ve Meslek Danışmanlığı Nedir?    

İş ve Meslek Danışmanlığı, iş arayanlar, işverenler ya da öğrencilerin iş bulma sürecine destek olmak amacıyla oluşturulmuş bir destek programıdır. İş ve meslek danışmanlığı kayıtlı işsizlere mesleki becerisi kazandırmak ya da geliştirmek, öğrencilere kariyer planlamalarında yardımcı olma amacı ile oluşturulmuş bir hizmettir.

İş ve meslek danışmanı hizmeti sayesinde vatandaşın kişisel özellikleri ve becerileri ile mesleki gerekliler eşleştirilerek, kişiye en uygun mesleğin belirlenmesi, bu meslekle ilgili eğitim alması, kişinin belirlenen iş kolunda istihdam edilmesi mümkün olmaktadır. 

Kamuilanlari.com Özel Haber

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir