Personel Alımı

Ordu Üniversitesi Resmen Duyurdu! Destek Personeli Alımları Başladı!

Ordu ilinde ikamet eden vatandaşlar için Ordu Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi olarak yayınlanan ilana göre 15 destek personeli alımı yapılacak. KPSS sınavından yeterli puanı alan ve genel şartlara uyan adayların 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın detayları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması gerekmektedir.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) Ortaöğretim veya Önlisans mezunu olmak,
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

İlgili Makaleler