GündemKamu HaberleriSağlık

Özel Hastanelerde flaş değişiklik!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastanelerde flaş değişiklik kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik kararının ilk maddesinde, “27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası “Mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesinin müdürlük tarafından onaylandığı tarihten itibaren personel çalışmaya başlayabilir.” şekilde değiştirilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

RESMİ GAZETE’DE ÖZEL HASTANELERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararında, “Personelin işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve personel çalışma belgesi iptal edilir. İşten ayrılan personelin yerine çalışmaya başlayacak personel için mesul müdür tarafından düzenlenen personel çalışma belgesi en geç beş iş günü içinde müdürlüğe sunulur. İşten ayrılan uzman hekim yerine aynı uzmanlık dalında hekim başlatılabilir, ancak yan dal uzmanlığı bulunanlar Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonlardan görüş alınarak ana dalda başlatılabilir.” denildi.

ÖZEL HASTANE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK

Yayımlanan değişiklik kararının devamı şöyle:

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Hastane arşivinin devralan tarafa teslim edildiğine dair tutanak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan “2 yıl” ibaresi “3 yıl” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış olan veya ön izin ve ruhsatlandırma işlemleri devam eden özel hastanelerin yatak sayıları 31/12/2021 tarihine kadar bu maddeye uygun hale getirilir.”

“Bakanlıkça onaylanan yatak artırım işlemleri 3 yıl içerisinde tamamlanır. Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce onaylananlar dahil olmak üzere 3 yıl içerisinde işlemlerini tamamlamayan hastanelerin yatak artırım onayları iptal edilir.”

“Bu cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten önce izin verilen cihazların 3 yıl içerisinde faaliyete geçirilmemesi durumunda verilen izinler iptal edilir.”

“Üç yıl içerisinde faaliyete geçirilmeyen ünite ve merkezlerin onayları iptal edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce, yer seçimi ve bina şartları uygunsuzluklarını gidermeleri için bu madde kapsamında süre verilen ve uyum süresi Bakanlıkça onaylanmış olan ruhsatlı özel hastanelere, sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum bulunmaması kaydıyla 5 yıla kadar ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da uyum sağlayamayan hastanelerin ruhsatı Bakanlıkça iptal edilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

İlgili Makaleler