Personel Ve Memur Alımlarına Yeni İlanlar Eklendi!

Kamuya personel ve memur alımları sürüyor. İş arayanların merakla beklediği iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. En önemli şartları kişilerin en az lise mezunu olması ve KPSS ‘den en az 60 puan alması gerekiyor. Haziran ayı bitimine kadar personel alımı devam edecek. Alım yapacak kadrolar başvuru şartlarını ve başvuru tarihleri hakkında tüm bilgileri paylaştı. İşte bazı kurumların personel ve memur alımı ilanları:

Detaylı bilgi için tıklayın.

  1. İLLER BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başvuru şartları 
a) İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde yer alan genel şartlara haiz
olmak;
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veya erteletmiş olmak,
5) Diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunmamak,
6) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı bulunmamak,
7) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten
çıkarılmamış olmak,
8) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması
yasaklanmamış olmak,
b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 35 yaşını doldurmamış bulunmak,
c) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat, işletme,
maliye, bankacılık, kamu yönetimi, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve
elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan
okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim
kurumlarından birini bitirmiş olmak,
ç) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
d) Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,
e) Tutum ve davranışları ile Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak,
f) Kasıtlı olmayan suçlar dışında hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,
g) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak,
h) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019
veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) neticesinde;
1) Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık ve Kamu Yönetimi bölümleri ile
dengi dallardan mezun olanlar için KPSSP11, KPSSP28 veya KPSSP33 puan türlerinin
herhangi birinden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında
yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 30 aday arasında bulunmak,
2) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden
en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada
en yüksek puanlı 50 aday arasında bulunmak,
3) Bilgisayar Mühendisliği bölümünden veya Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için KPSSP1 Puan türünden en az 80 puan
almış olmak ve başvuruda bulunan adaylar arasında yapılacak sıralamada en yüksek
puanlı 20 aday arasında bulunmak,
(Öğrenim dalları itibariyle Giriş sınavına katılma hakkını elde eden en son
adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.),
ı) İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden ilân tarihi itibariyle son
beş yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)60 puan almış olmak
veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından buna denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden
geçerli olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit
edilir.

BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’ nu 17/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri
arasında Bankanın internet sitesinden ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5×6
ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık
olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)
b) Adaylar sınava başvuru sırasında;
1) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
2) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin, bu
ilânda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar
için ise denklik belgesinin,
3) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) denk kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olanlar buna ilişkin belgesinin,
JPEG formatındaki fotoğrafını yüklemek zorundadır.
c) 02/07/2021 Cuma günü saat 23:59’dan sonra yapılacak başvurular dikkate
alınmayacaktır.
ç) Adayların başvuruları Banka tarafından kontrol edildikten sonra onaylanacak ya da
reddedilecektir. Bilahare adaylarca aynı internet sitesinde yer alan “Başvuru Kontrol” bağlantısı
kullanılarak başvurularının onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecektir. Yanlış/hatalı bilgi
girişi başvuranın sorumluluğundadır. Adaylar, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren
hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.
d) Yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS
puanını alan adaydan başlanarak, alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının 10 (on) katı kadar
aday, yazılı giriş sınavına alınmak üzere Bankanın internet sitesinde ilân edilir.
e) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit
edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2. DİYARBAKIR İLİ, EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrosuna başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

04.08.2021’den 06.08.2021 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında Eğil Belediyesi Yazı İşleri
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında;

a) Başvuru Formu Belediyemizin internet sayfasından (http://www.egil.bel.tr) temin
edeceklerdir.
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
c) Diploma ve mezuniyet belgesinin aslı ve noter onaylı örneği ( Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
ğ) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
h) 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

3. KÜTAHYA İLİ GEDİZ BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanun’unun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili
ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az
60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.gediz.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet biyometrik fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak),
h) V.H.K.İ Kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili
ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en
az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip
olmak.
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 28.07.2021 tarihinden
30.07.2021 tarihine kadar mesai günlerinde 09:00:-12:30 – 13:30-17:00 saatleri
arasında müracaatlarını yapabileceklerdir.

4. GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIMI
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak
ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy
ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(www.gungoren.bel.tr) temin edeceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

26/07/2021-29/07/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya
kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) 

5.MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3
türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını
belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi
eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.
ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından
(www.meski.gov.tr) temin edilebilecektir.
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
idaremizce tasdik edilebilir),
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar
çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript
belgesi veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi
eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
9. Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter
onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri
İdaremizce tasdik edilebilir),
10. 3 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),
11. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe.

Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde alınacak.